201/1997 Sb.Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. srpna 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. července 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 83/2024 Sb. s účinností od 1. května 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

201

 

ZÁKON

 

ze dne 31. července 1997

 

o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTI STÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ

 

§ 1


      Zákon v této části upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce státního zástupce.

 

§ 2


      (1) Státnímu zástupci náleží za vykonanou práci plat.

      (2) Státnímu zástupci, o němž to stanoví tento zákon, náleží též naturální plnění.

 

§ 3

 

Plat


      (1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek stanovených tímto zákonem.

      (2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného podle počtu let započitatelné praxe (dále jen "praxe") a stupně státního zastupitelství, ke kterému je státní zástupce přidělen1) nebo přeložen,2) nestanoví-li tento zákon jinak. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

      
(3) Platová základna činí 90 % platové základny stanovené pro soudce v zákoně, kterým se stanoví platy soudcům21). Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv sdělením3).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PLAT A NĚKTERÉ DALŠÍ NÁLEŽITOSTISTÁTNÍCH ZÁSTUPCŮ
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Plat
§ 4 - Plat při zastupování
§ 5 - Plat při dočasném přidělení
§ 6 - Plat za práci přesčas
§ 7 - Praxe
§ 8 - Další plat
§ 9 - Plat při dočasném zproštění výkonu služby
§ 10 - Naturální plnění
§ 11 - Společná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 143/1992 SB.,O PLATU A ODMĚNĚZA PRACOVNÍ POHOTOVOSTV ROZPOČTOVÝCHA V NĚKTERÝCH DALŠÍCH ORGANIZACÍCHA ORGÁNECH,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 18  
ČÁST TŘETÍ  
§ 19  
Zavřít
MENU