179/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

Částka: 064 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 585/2002 Sb. s účinností od 1. ledna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


179

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 25. června 1997,

kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen zákon) k provedení § 12 odst. 3 a § 13 odst. 3 zákona:

§ 1

Česká značka shody má grafickou podobu, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1. Značka se umisťuje přímo na výrobek nebo na jeho obal anebo v průvodní a jiné dokumentaci.

§ 2

(1) Pokud právní předpis1) stanoví povinnost označovat výrobek českou značkou shody na základě posouzení shody, které provedla autorizovaná osoba, umisťuje se česká značka shody s připojeným identifikačním číslem autorizované osoby2) přímo na výrobek a její provedení musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné.

(2) Vzor české značky shody s připojeným identifikačním číslem autorizované osoby je uveden v příloze č. 2.

§ 3

(1) Pokud je česká značka shody zvětšena nebo zmenšena, musí být dodrženy vzájemné proporce mezi jejími jednotlivými prvky. Proporcionálně se zvětšuje nebo zmenšuje i velikost identifikačního čísla autorizované osoby, pokud se připojuje k české značce shody.

(2) Výška české značky shody nesmí být menší než 10 mm, pokud jiné nařízení vlády vydané k provedení zákona nestanoví jinak.

§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1997.

Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

JUDr. Kühnl v. r.

1

Např. nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

2

§ 13 odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 179/1997 Sb.

Vzor grafické podoby české značky shody

Příloha PDF (42 kB)

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 179/1997 Sb.

Vzor grafické podoby české značky shody s připojeným identifikačním číslem autorizované osoby

Příloha PDF (45 kB)
Zavřít
MENU