178/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

Částka: 064 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 163/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 24. dubna 2002
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 81/1999 Sb. s účinností od 1. října 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

        (1) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)
stavebním výrobkem každý výrobek určený výrobcem nebo dovozcem pro trvalé zabudování do staveb, pokud se na něj vztahuje alespoň 1 z technických požadavků uvedených v příloze č. 1,

b)
zamýšleným použitím výrobku použití vztahující se na úlohu, kterou má výrobek při plnění technických požadavků uvedených v příloze č. 1,

c)
trvalým zabudováním výrobku do stavby takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou výrobku trvale mění ukazatele užitných vlastností stavby a vyjmutí nebo výměna výrobku jsou stavebními činnostmi,

d)
stavební činností taková činnost, jejímž účelem je realizace stavby, její změna, popřípadě udržovací práce.

        (2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou výrobky uvedené v příloze č. 2 (dále jen "výrobky").


§ 2

        (1) Technické požadavky na výrobky jsou uvedeny v příloze č. 1 (dále jen "základní požadavky").

        (2) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami (§ 4 odst. 4 zákona) a vlastnosti výrobku jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou tyto základní požadavky splněny.

        (3) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s harmonizovanými českými technickými normami nebo pokud takové normy nekonkretizují z hlediska zamýšleného použití výrobku ve stavbě základní požadavky podle odstavce 1, které se na dané výrobky vztahují, zajistí výrobce nebo dovozce posouzení technických vlastností vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na základě tohoto posouzení vydává autorizovaná osoba certifikát (dále jen "stavební technické osvědčení"), kterým osvědčuje vhodnost technických vlastností výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Přílohy č. 2 - Postup posuzování shody podle § 5 (příloha č. 2) Postup posuzování shody podle § 6 (příloha č. 3)
Příloha č. 4 - Postup posuzování shody podle § 7
Příloha č. 5 - Postup posuzování shody podle § 8
Zavřít
MENU