177/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

Částka: 064 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 287/2000 Sb. s účinností od 1. července 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

        (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

        (2) Za spotřebiče plynných paliv se pro účely tohoto nařízení považují

a)
spotřebiče, které spalují plynná paliva a jsou určeny pro přípravu pokrmů, vytápění, ohřev užitkové vody, chlazení nebo praní, a pokud se v nich užívá voda s teplotou nepřevyšující 105 o C, nebo určené pro svícení, dále hořáky s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla vybavené těmito hořáky, (dále jen "spotřebiče"),

b)
zabezpečovací, řídicí nebo regulační zařízení a konstrukční skupiny s výjimkou hořáků s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla těmito hořáky vybavené, které jsou samostatně uváděny na trh a jsou určeny k zabudování do spotřebičů jako jejich součást nebo pro připojení ke spotřebičům, (dále jen "vybavení").

        (3) Za spotřebiče plynných paliv se pro účely tohoto nařízení nepovažují spotřebiče speciálně konstruované pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech.

        (4) Pro účely tohoto nařízení se plynným palivem rozumí jakékoliv palivo, které je při teplotě 15 o C a tlaku 1 bar (0,1 MPa) v plynném stavu.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - POSTUPY POSUZOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 3 - TECHNICKÁ DOKUMENTACE
Zavřít
MENU