176/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Částka: 063 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 8. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 23/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 286/2000 Sb. s účinností od 1. července 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

        (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou2) stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

        (2) Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)
zařízeními a ochrannými systémy určenými pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

1.
zařízení, která jsou schopna způsobit výbuch v důsledku svých vlastních potenciálních zdrojů iniciace; za zařízení se považují stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací součásti a jejich přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně nebo společně určeny pro výrobu, přenos, uskladňování, měření, regulaci a přeměnu energie a pro zpracovávání materiálu,

2.
ochranné systémy, kterými jsou přístroje jiné než součásti zařízení definovaného v bodu 1, určené pro potlačení výbuchu v počátečním stadiu nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou uváděny na trh samostatně a používány jako autonomní systémy,

3.
součásti, kterými jsou prvky důležité pro bezpečnou funkci zařízení a ochranných systémů, ale nemají samostatnou funkci,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
Příloha č. 1 - KRITÉRIA PRO ZAŘAZENÍ ZAŘÍZENÍ DO SKUPIN A KATEGORIÍ
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 3 - PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Příloha č. 4 - POSUZOVÁNÍ SYSTÉMU JAKOSTI VÝROBY
Příloha č. 5 - OVĚŘOVÁNÍ SHODY
Příloha č. 6 - OVĚŘOVÁNÍ SHODY VÝROBKU S CERTIFIKOVANÝM TYPEM
Příloha č. 7 - POSUZOVÁNÍ SHODY TYPU (ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI VÝROBKŮ)
Příloha č. 8 - POSUZOVÁNÍ SHODY VÝROBCEM NEBO DOVOZCEM
Příloha č. 9 - OVĚŘOVÁNÍ SHODY KAŽDÉHO VÝROBKU AUTORIZOVANOU OSOBOU
Zavřít
MENU