173/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 450/2016 Sb. s účinností od 11. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

173

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 25. června 1997,

 

kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

 

      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen „zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1


      (1) Pro účely tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona výrobky uvedené v přílohách č. 1 a 2.

      (2) Vlastnosti stanovených výrobků musí splňovat požadavky
právních předpisů, které se na ně vztahují, (dále jen "základní požadavky na výrobky"). Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem. V případě, že výrobce, dovozce nebo distributor hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s ustanoveními českých technických norem, považuje se zajištění bezpečnosti těchto výrobků na minimálně stejné úrovni, jako je míra ochrany stanovená v českých technických normách, za splnění základních požadavků na výrobky.

§ 2


      
Výrobce, dovozce nebo distributor zajišťuje u výrobků uvedených v příloze č. 1 posouzení shody výrobku tak, že

a)

pořizuje technickou dokumentaci podle § 4,

b)

provede před uvedením výrobku na trh posouzení shody podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona a na základě technické dokumentace podle § 4 a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudí, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Příloha č. 1 - Vybrané výrobky k posuzování shody dle § 12 odst. 1 písm a) zákona č. 22/1997 Sb. seznam položek
Příloha č. 2 - Vybrané výrobky k posuzování shody dle § 12 odst. 1 písm a) zákona č. 22/1997 Sb. seznam položek
Zavřít
MENU