173/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 323/2000 Sb. s účinností od 25. září 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

173

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 25. června 1997,

 

kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

 

      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen „zákon") k provedení § 12 odst. 1 písm. a), § 12 odst. 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1


      (1) Pro účely tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona výrobky uvedené v přílohách č. 1 a 2.

      (2) Vlastnosti stanovených výrobků musí splňovat požadavky zákona a technických předpisů, které se na ně vztahují, (dále jen "základní požadavky na výrobky"). Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem. V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s ustanoveními českých technických norem, považuje se zajištění bezpečnosti těchto výrobků na minimálně stejné úrovni, jako je míra ochrany stanovená v českých technických normách, za splnění základních požadavků na výrobky.

§ 2

 

      Výrobce nebo dovozce zajišťuje u výrobků uvedených v příloze č. 1 posouzení shody výrobku tak, že

a)

pořizuje technickou dokumentaci podle § 4, 

b)

provede před uvedením výrobku na trh posouzení shody podle § 12 odst. 4 písm. a) zákona a na základě technické dokumentace podle § 4 a na základě zkoušek vzorku výrobku, které provede sám nebo jejich provedení zadá, posoudí, zda vlastnosti výrobku odpovídají základním požadavkům na výrobky,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Příloha č. 1 - Vybrané výrobky k posuzování shody dle § 12 odst. 1 písm a) zákona č. 22/1997 Sb. seznam položek
Příloha č. 2 - Vybrané výrobky k posuzování shody dle § 12 odst. 1 písm a) zákona č. 22/1997 Sb. seznam položek
Zavřít
MENU