171/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické podmínky na hračky

Částka: 061 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. srpna 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 19/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 292/2000 Sb. s účinností od 1. července 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

kterým se stanoví technické požadavky na hračky


        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:


§ 1

        (1) Tímto nařízením se v souladu s právem Evropských společenství1) stanoví technické požadavky na hračky.

        (2) Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou výrobky, které byly vyrobeny nebo jsou zjevně určeny k tomu, aby je děti ve věku do 14 let používaly na hraní, s výjimkou výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení, (dále jen "hračky").

        (3) Hračky mohou být uvedeny na trh pouze tehdy, jestliže neohrožují bezpečnost anebo zdraví uživatelů nebo třetích osob při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí.

        (4) Za podmínek, za kterých se uvádí na trh, a se zřetelem na obvyklou a předvídatelnou dobu používání musí hračka vyhovovat bezpečnostním a zdravotním podmínkám podle tohoto nařízení.

        (5) Pro účely tohoto nařízení znamená výraz "uvedení na trh" jak prodej, tak i bezplatnou distribuci.

        (6) Na trh nesmějí být uvedeny hračky, které nesplňují základní požadavky na bezpečnost uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení (dále jen "základní požadavky").

        (7) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami přejímajícími harmonizovanou evropskou normu v členských státech Evropského společenství (§ 4a zákona) a vlastnosti hračky jsou s nimi v souladu, má se za to, že jsou základní požadavky splněny.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
Příloha č. 1 - JUDr. Kühnl v. r.
Příloha č. 2 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 3 - UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ A NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ
Zavřít
MENU