170/1997 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

Částka: 060 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. července 1997 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 24/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 251/2003 Sb. s účinností od 6. srpna 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

170

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

ze dne 25. června 1997,

 

kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení      Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona:

§ 1


      (1) Tímto nařízením se stanoví technické požadavky na strojní zařízení v souladu s právem Evropských společenství1) a s mezinárodní smlouvou.2)

      (2) Za strojní zařízení se pro účely tohoto nařízení považují

a)

stroj, kterým je výrobek sestavený ze součástí nebo částí, z nichž je alespoň jedna pohyblivá, z příslušných pohonných jednotek, ovládacích a silových obvodů a ostatních částí, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití, zejména zpracování, úpravy, dopravy nebo balení materiálu,

b)

skupina strojů, kterou je funkčně spojený soubor strojů uspořádaný a ovládaný jako integrovaný celek za účelem dosažení použití uvedeného pod písmenem a),

c)

vyměnitelné přídavné zařízení, kterým je strojní zařízení pozměňující funkci strojního zařízení, které je uváděno na trh za účelem připojování ke strojnímu zařízení nebo k řadě různých strojních zařízení, nebo k traktoru jejich obsluhou, přičemž toto zařízení není náhradní díl nebo nástroj.

      (3) Pro účely tohoto nařízení se za bezpečnostní součást považuje součást, která není vyměnitelným přídavným zařízením podle odstavce 2 písm. c) a která je uváděna na trh samostatně, aby plnila při používání bezpečnostní funkci, a jejíž selhání nebo chybná funkce ohrožuje bezpečnost nebo zdraví osob.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Příloha č. 1 - ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
Příloha č. 2 - VÝROBKY, NA KTERÉ SE NAŘÍZENÍ VLÁDY NEVZTAHUJE
Příloha č. 3 - NÁLEŽITOSTI A OBSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE
Příloha č. 4 - STROJNÍ ZAŘÍZENÍ, U NICHŽ MUSÍ BÝT UPLATNĚN POSTUP PODLE § 3 ODST. 1 PÍSM. b) A c)
Příloha č. 5 - PŘEZKOUŠENÍ TYPU
Zavřít
MENU