151/1997 Sb.Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. července 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 284/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

151

 

ZÁKON

 

ze dne 17. června 1997

 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

HLAVA PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Zákon upravuje způsoby oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot (dále jen "majetek") a služeb pro účely stanovené zvláštními předpisy.1) Odkazují-li tyto předpisy na cenový nebo zvláštní předpis pro ocenění majetku nebo služby k jinému účelu než pro prodej, rozumí se tímto předpisem tento zákon. Zákon platí i pro účely stanovené zvláštními předpisy uvedenými v části čtvrté až deváté tohoto zákona a dále tehdy, stanoví-li tak příslušný orgán v rámci svého oprávnění nebo dohodnou-li se tak strany.

      (2) Zákon se nevztahuje na sjednávání cen2) a neplatí pro oceňování přírodních zdrojů kromě lesů.

      (3) Ustanovení tohoto zákona se nepoužijí

a)   v případech, kdy zvláštní předpis stanoví odlišný způsob oceňování,3)

b)   při převádění majetku podle zvláštního předpisu.4)

 

§ 2

 

Způsoby oceňování majetku a služeb

 

      (1)  Pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou cenou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsoby oceňování majetku a služeb
HLAVA DRUHÁ - NEMOVITOSTI
Díl první - Stavby
§ 3 - Členění staveb
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Oceňování bytu a nebytového prostoru
Díl druhý - Pozemky
§ 9 - Členění pozemků
§ 10 - Oceňování stavebního pozemku
§ 11 - Oceňování zemědělského pozemku
§ 12 - Oceňování lesního pozemku
§ 13 - Oceňování pozemků vodních nádrží, vodních toků a jiných pozemků
Díl třetí - Trvalé porosty
§ 14 - Členění trvalých porostů
§ 15 - Oceňování lesního porostu
§ 16 - Oceňování ovocných dřevin, vinné a chmelové révya okrasných rostlin
HLAVA TŘETÍ - MAJETKOVÁ PRÁVA
§ 17 - Oceňování majetkových práv vyplývajícíchz průmyslových práv a práv na označení a výrobnětechnických poznatků
§ 18 - Oceňování práv odpovídajících věcným břemenům
HLAVA ČTVRTÁ - CENNÉ PAPÍRY
§ 19 - Oceňování veřejně obchodovatelných cennýchpapírů obchodovaných na veřejném trhu
§ 20 - Oceňování veřejně obchodovatelnýchcenných papírů neobchodovaných na veřejnémtrhu a veřejně neobchodovatelných cenných papírů
HLAVA PÁTÁ - OSTATNÍ MAJETEK
§ 21 - Oceňování platebních prostředkůa platebních karet, cenin a vkladů
§ 22 - Oceňování pohledávek a závazků, nárokůze životního pojištění a penzijního připojištěníse státním příspěvkem
§ 23 - Oceňování podílů v obchodních společnostecha účastí v družstvech
HLAVA ŠESTÁ - PODNIK
§ 24 - Oceňování podniku
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 526/1990 SB., O CENÁCH,VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 135/1994 SB.
§ 25  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 265/1991 SB., O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI CEN,VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 135/1994 SB.
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 328/1991 SB.,O KONKURSU A VYROVNÁNÍ, VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 27  
ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCHPOPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCHPŘEDPISŮ
§ 28  
ČÁST ŠESTÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 357/1992 SB., O DANI DĚDICKÉ, DANIDAROVACÍ A DANI Z PŘEVODUNEMOVITOSTÍ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCHPŘEDPISŮ
§ 29  
ČÁST SEDMÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 368/1992 SB., O SPRÁVNÍCH POPLATCÍCH,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 30  
ČÁST OSMÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 31  
ČÁST DEVÁTÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 588/1992 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 32  
ČÁST DESÁTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU