132/1997 Sb.Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. června 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. července 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 242/1997 Sb. s účinností od 1. ledna 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

132

 

ZÁKON

 

ze dne 11. června 1997

 

o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

 

Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného


      Ke zmírnění sociálních důsledků zvýšení nájemného1) z bytu poskytuje stát jako zvláštní sociální dávku sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného (dále jen "příspěvek").

Podmínky nároku na příspěvek

 

§ 2


      (1) Nárok na příspěvek má fyzická osoba (dále jen "osoba"), která užívá byt2) na základě nájemní smlouvy,3) je v tomto bytě hlášena k trvalému pobytu4) a je povinna platit nájemné, které je podle zvláštního předpisu o nájemném z bytu5) usměrňováno maximální výší.6) Podmínka užívání bytu na základě nájemní smlouvy se považuje za splněnou i tehdy, jestliže došlo k zániku nájemního poměru7) rozhodnutím soudu, který přivolil k výpovědi nájmu bytu z důvodů, které nájemce sám nezavinil, a na základě rozhodnutí soudu v bytě nadále bydlí.

      (2) Podmínkou nároku na příspěvek je, že

a)

došlo u bytu uvedeného v odstavci 1 ke zvýšení základního nájemného8) proti jeho výši platné ke dni 1. června, který předchází dni, od něhož bylo zvýšeno základní nájemné,8)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného
§ 2 - Podmínky nároku na příspěvek
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Doba, na kterou se příspěvek přiznává
§ 7 - Výše příspěvku
§ 8 - Výplata příspěvku
§ 9 - Nárok na příspěvek a jeho výplatu
§ 10 - Povinnosti státních orgánů, zaměstnavatelů a dalších osob
§ 11 - Rozhodování o příspěvku
§ 12 - Zahájení řízení
§ 13 - Náležitosti žádosti
§ 14 - Závěrečné ustanovení
§ 15 - Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb.
§ 16 - Účinnost
Zavřít
MENU