110/1997 Sb.Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka: 038 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 1997 Nabývá účinnosti: 1. září 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 229/2006 Sb. s účinností od 29. května 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

110

 

ZÁKON

 

ze dne 24. dubna 1997

 

o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY

 

§ 1


Předmět úpravy

 

        (1)  Účelem zákona je stanovit v souladu s právem Evropských společenství1) a na základě bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství1a) povinnosti provozovatelů potravinářských podniků a osob, které vyrábějí nebo uvádějí do oběhu tabákové výrobky,1b) a upravit státní dozor nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto zákona a z bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství.1a)

        (2)  Účelem tohoto zákona je též stanovit povinnost podnikatele1b) ohlásit zásoby1c) potravin nebo zemědělských výrobků stanovené v bezprostředně závazných předpisech Evropských společenství1d) (dále jen "zásoby") a upravit státní dozor nad dodržováním této povinnosti.

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na pokrmy a pitnou vodu. Podmínky výroby a zásobování pitnou vodou a podmínky výroby pokrmů a jejich uvádění do oběhu stanoví zvláštní právní předpis.1e)

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POTRAVINY A TABÁKOVÉ VÝROBKY
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Povinnosti výrobců potravin
§ 4 - Ozařování potravin
§ 5 - Balení potravin
§ 6 - Označování potravin
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Uvádění potravin do oběhu
§ 11  
§ 12 - Tabákové výrobky
§ 13 - Přeprava potravin a tabákových výrobků
§ 14 - Státní dozor
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Pokuty
§ 18 - Zmocňovací ustanovení
§ 19  
ČÁST DRUHÁ  
§ 20  
ČÁST TŘETÍ  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 22  
ČÁST PÁTÁ  
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ  
§ 24  
ČÁST SEDMÁ  
§ 25  
ČÁST OSMÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU