104/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Částka: 036 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. května 1997 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 23. dubna 1997 Nabývá účinnosti: 7. května 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 268/2022 Sb. s účinností od 9. září 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

104

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva dopravy a spojů

 

ze dne 23. dubna 1997,

 

kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

 

 

      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 46 odst. 1 se zřetelem k ustanovení § 6 odst. 4, § 8 odst.3, § 9 odst.  3, § 10 odst. 6, § 16 odst. 3, § 20 odst.2, § 22 odst. 2, § 24 odst. 9, § 25 odst. 7, § 27 odst. 7, § 36 odst.8, § 37 odst. 1 a § 41 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, (dále jen "zákon"), a podle § 194 písm.  c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Úvodní ustanovení


(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   stavbou dálnice, silnice nebo místní komunikace (dále jen "komunikace") trvalé nebo dočasné zřízení nové komunikace nebo její změny (stavební úpravy) spojené s přestavbou zemního tělesa; přestavbou zemního tělesa se přitom rozumí rozšíření koruny komunikace, změna nivelety nebo přemístění osy komunikace tak, že nelze zachovat původní vnější půdorysné nebo výškové ohraničení,

b)   opravou komunikace změna dokončené stavby, při které se zachovává vnější ohraničení stavby a při které se zlepšují její parametry a zvyšuje bezpečnost provozu,

c)   údržbou komunikace soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu za všech povětrnostních podmínek a odstraňují se vady a nedostatky uvedením do původního stavu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Označení dálnic, silnic a místních komunikací
§ 3 - (k § 6 odst. 4 zákona)
§ 4 - Průjezdní úsek dálnice a silnice
ČÁST DRUHÁ - PÉČE VLASTNÍKA O KOMUNIKACEA JEJICH EVIDENCE
§ 5 - Evidence komunikací
§ 6 - Prohlídky komunikací
§ 7 - Hlavní a mimořádná prohlídka komunikace
§ 8 - Prohlídky mostních objektů
§ 9 - Údržba a opravy komunikací
§ 10 - Údržba a opravy mostů
ČÁST TŘETÍ - TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PŘIPOJOVÁNÍKOMUNIKACÍ A SOUSEDNÍ NEMOVITOSTINA KOMUNIKACI
§ 11 - Podmínky pro vzájemné připojování pozemních komunikací
§ 12 - Podmínky pro připojování sousedních nemovitostík silnicím a místním komunikacím
§ 13 - Podmínky pro připojování dalších nemovitostí na komunikaci
ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ
§ 14 - Stavební úpravy vyžadující ohlášení
§ 15 - Stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení
ČÁST PÁTÁ - OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKYNA KOMUNIKACI
§ 16 - Příprava staveb, výstavba a stavební úpravy
§ 17 - Návrhové prvky a kategorie
§ 18 - Směrové a výškové vedení
§ 19 - Příčné uspořádání na úsecích mezi křižovatkami
§ 20 - Křižovatky
§ 21 - Těleso komunikace
§ 22 - Životní prostředí a začlenění do krajiny
§ 23 - Součásti a příslušenství
§ 24 - Dopravní značky, dopravní a bezpečnostní zařízení
§ 25 - Veřejné osvětlení
§ 26 - Odpočívky
§ 27 - Průjezdní a průchozí prostor
§ 28 - Šířkové uspořádání na mostních objektech
§ 29 - Záchytná bezpečnostní a stálá zařízení
§ 30 - Zatížení mostních objektů
§ 31 - Zatížitelnost mostů
§ 32 - Tunely
§ 33 - Galerie a obdobná zařízení
§ 34 - Zdi
§ 35 - Propustky
§ 36 - Protihlukové stěny a valy
ČÁST ŠESTÁ - UMÍSTĚNÍ NÁLEPKY PROKAZUJÍCÍZAPLACENÍ POPLATKU ZA UŽITÍ DÁLNICNEBO RYCHLOSTNÍCH SILNIC A VYMEZENÍÚSEKŮ, NA NĚŽ SE TENTO POPLATEKNEVZTAHUJE (k § 20 odst. 2 a § 22 odst. 2 zákona)
§ 37  
§ 38  
ČÁST SEDMÁ - UZAVÍRKY A OBJÍŽĎKY A ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACÍ
§ 39 - Uzavírky a objížďky
§ 40 - Zvláštní užívání komunikací
ČÁST OSMÁ - ROZSAH,ZPŮSOB A ČASOVÉ LHŮTY PROODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD VE SJÍZDNOSTI
§ 41 - Základní ustanovení
§ 42 - Plán zimní údržby
§ 43 - Dálnice a rychlostní silnice
§ 44 - Ostatní silnice
§ 45 - Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic
§ 46 - Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací
§ 47 - Zajišťování sjízdnosti čištěním komunikací a mostů
ČÁST DEVÁTÁ - STYK KOMUNIKACÍ S VODNÍMI TOKY,DRÁHAMI, INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMIA JINÝMI VEDENÍMI
§ 48 - Křížení s vodními toky
§ 49 - Křížení s dráhami
§ 50 - Vedení v tělese komunikací
§ 51 - Vedení na mostních objektech
ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 52 - Průkaz osoby pověřené výkonem státního dozoru
§ 53 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM
Příloha č. 2 - HLAVNÍ PROHLÍDKY
Příloha č. 3 - URČENÍ HRANICE MEZI POZEMNÍMI KOMUNIKACEMI NAVZÁJEM A MEZI NIMI A NEMOVITOSTMI (SCHÉMA KŘIŽOVATEK A PŘIPOJENÍ)
Příloha č. 4 - SEZNAM úseků dálnic a rychlostních silnic, jejichž užití nepodléhá zpoplatnění (§ 22 odst. 2 zákona)
Příloha č. 5 - ÚDRŽBA A OPRAVY KOMUNIKACÍ
Příloha č. 6 - PLÁN A ORGANIZACE ZIMNÍ ÚDRŽBY
Příloha č. 7 - TECHNOLOGIE ZIMNÍ ÚDRŽBY
Příloha č. 8 - DENNÍ ZÁZNAM O ZIMNÍ ÚDRŽBĚ A JEJÍ VYHODNOCENÍ
Příloha č. 9 - VZOR PRŮKAZU OSOBY POVĚŘENÉ VÝKONEM STÁTNÍHO DOZORU NAD POZEMNÍMI KOMUNIKACEMI
Zavřít
MENU