77/1997 Sb.Zákon o státním podniku

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 11. dubna 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. července 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 103/2001 Sb. s účinností od 21. března 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o státním podniku        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

Předmět úpravy a základní ustanovení

 

§ 1

 

Předmět úpravy


        Tento zákon upravuje postavení a právní poměry státního podniku (dále jen "podnik").

§ 2

 

Základní ustanovení


        (1) Podnik je právnickou osobou provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

        
(2) Podnik má právo hospodařit s majetkem státu.1)

        (3) Kmenovým jměním podniku je obchodní majetek podniku, s nímž má podnik právo hospodařit při svém vzniku.

        (4)
Jměním podniku se pro účely tohoto zákona rozumí obchodní majetek podniku a jeho závazky.

        (5) Určeným majetkem je majetek státu, který je vymezen jako určený majetek v zakládací listině. Tento majetek se zapisuje do obchodního rejstříku.

§ 3

 

Zakladatel podniku


        (1) Zakladatelem podniku je stát. Jeho jménem vykonává funkci zakladatele ministerstvo, do jehož působnosti spadá předmět podnikání podniku.

        (2) Podniky založené podle tohoto zákona jsou
zakládány k uspokojování významných celospolečenských, strategických nebo veřejně prospěšných zájmů.

        (3) Podnik neručí za závazky státu a stát neručí za závazky podniku, není-li zákonem stanoveno jinak.

        (4) Funkci zakladatele podniku zabezpečujícího v určitém rozsahu úkoly pro obranu státu, pokud jím není Ministerstvo obrany, může vykonávat i jiné ministerstvo pouze po předchozím souhlasu Ministerstva obrany.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní ustanovení
§ 3 - Zakladatel podniku
ČÁST DRUHÁ - ZALOŽENÍ, VZNIK, ZRUŠENÍ A ZÁNIKSTÁTNÍHO PODNIKU
§ 4 - Založení podniku
§ 5 - Vznik podniku
§ 6 - Zrušení podniku
§ 7 - Sloučení, splynutí a rozdělení podniku
§ 8  
§ 9 - Likvidace podniku
§ 10 - Zánik podniku
ČÁST TŘETÍ - ORGÁNY PODNIKU
§ 11  
§ 12 - Ředitel
§ 13 - Dozorčí rada
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI ZAKLADATELE
§ 15  
ČÁST PÁTÁ - MAJETKOVÉ POSTAVENÍ A FONDYPODNIKU
§ 16  
§ 17 - Nakládání s určeným majetkem
§ 18 - Účetnictví podniku
§ 19 - Fondy podniku
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Přeměna Českých drah na státní podnikČeské dráhy
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Účinnost
Zavřít
MENU