48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka: 016 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. března 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 458/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

48

 

ZÁKON

 

ze dne 7. března 1997

 

o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        (1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

 

a)   veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění"),

b)   rozsah a podmínky, za nichž jsou na základě tohoto zákona ze zdravotního pojištění hrazeny zdravotní služby (dále jen „hrazené služby“),

c)    způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

 

(2)  Tento zákon se použije, nestanoví-li přímo použitelné předpisy Evropské unie v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení jinak49).

________________

49)

Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 a nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 , nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ve znění nařízení Komise (EU) č. 1244/2010 , nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010 , kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2 - Osobní rozsah zdravotního pojištění
§ 3 - Vznik a zánik zdravotního pojištění
ČÁST DRUHÁ - POJISTNÉ
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Povinnost platit pojistné
§ 9 - Výše a způsob placení pojistného a penále
ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO
§ 10 - Oznamovací povinnost plátců pojistného
ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE
§ 11  
§ 12  
ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍPÉČE A JEJÍ ÚHRADY
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Poskytování zdravotní péče
§ 19 - Ambulantní péče
§ 20 - Primární zdravotní péče
§ 21 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče
§ 22 - Zvláštní ambulantní péče
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Pohotovostní a záchranná služba
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Dispenzární péče
§ 32 - Poskytování léčivých přípravkůa prostředků zdravotnické techniky
§ 33 - Lázeňská péče
§ 34 - Péče v odborných dětských léčebnácha ozdravovnách
§ 35 - Závodní preventivní péče
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Posudková činnost
§ 39 - Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva
ČÁST ŠESTÁ  
§ 40 - Zdravotní pojišťovny
§ 41 - Informační centrum
§ 42  
§ 43  
ČÁST SEDMÁ - POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU
§ 44  
§ 45  
ČÁST OSMÁ - SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 53 - Rozhodování
§ 54 - Smluvní zdravotní pojištění
§ 55 - Náhrada škody
ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 56  
§ 57  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCHZÁKONŮ
§ 58  
§ 59  
§ 60  
ČÁST DVANÁCTÁ  
§ 61 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK
Příloha č. 2 - SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
Příloha č. 3 - SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
Příloha č. 4 - SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ
Zavřít
MENU