48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka: 016 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. března 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 362/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

48

 

ZÁKON

 

ze dne 7. března 1997

 

o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje

 

a)   veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění"),

b)   rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona poskytována zdravotní péče,

c)    způsob stanovení cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění.

 

§ 2

 

Osobní rozsah zdravotního pojištění


      (1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:

 

a)

osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,

b)

osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, (dále jen "pojištěnci").

 

      (2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu1a), zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky, jakož i organizační složka státu.1b)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2 - Osobní rozsah zdravotního pojištění
§ 3 - Vznik a zánik zdravotního pojištění
ČÁST DRUHÁ - POJISTNÉ
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Povinnost platit pojistné
§ 9 - Výše a způsob placení pojistného a penále
ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO
§ 10 - Oznamovací povinnost plátců pojistného
ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE
§ 11  
§ 12  
ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍPÉČE A JEJÍ ÚHRADY
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Poskytování zdravotní péče
§ 19 - Ambulantní péče
§ 20 - Primární zdravotní péče
§ 21 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče
§ 22 - Zvláštní ambulantní péče
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Pohotovostní a záchranná služba
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Dispenzární péče
§ 32 - Poskytování léčivých přípravkůa prostředků zdravotnické techniky
§ 33 - Lázeňská péče
§ 34 - Péče v odborných dětských léčebnácha ozdravovnách
§ 35 - Závodní preventivní péče
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Posudková činnost
§ 39 - Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva
ČÁST ŠESTÁ  
§ 40 - Zdravotní pojišťovny
§ 41 - Informační centrum
§ 42  
§ 43  
ČÁST SEDMÁ - POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU
§ 44  
§ 45  
ČÁST OSMÁ - SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 53 - Rozhodování
§ 54 - Smluvní zdravotní pojištění
§ 55 - Náhrada škody
ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 56  
§ 57  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCHZÁKONŮ
§ 58  
§ 59  
§ 60  
ČÁST DVANÁCTÁ  
§ 61 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK
Příloha č. 2 - SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
Příloha č. 3 - SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
Příloha č. 4 - SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ
Zavřít
MENU