48/1997 Sb.Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Částka: 016 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. března 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. března 1997 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 127/1998 Sb. s účinností od 30. června 1998

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

48

 

ZÁKON

 

ze dne 7. března 1997

 

o veřejném zdravotním pojištění

a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      Zákon upravuje veřejné zdravotní pojištění (dále jen "zdravotní pojištění") a rozsah a podmínky, za nichž je na základě tohoto zákona zdravotní péče poskytována.

§ 2

 

Osobní rozsah zdravotního pojištění


      (1) Podle tohoto zákona jsou zdravotně pojištěny:

a)

osoby, které mají trvalý pobyt na území České republiky,

b)

osoby, které na území České republiky nemají trvalý pobyt, pokud jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky, (dále jen "pojištěnci").

 

      (2) Zaměstnavatelem se pro účely zdravotního pojištění rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává zaměstnance a má sídlo nebo trvalý pobyt na území České republiky.

      (3) Zaměstnáním se pro účely zdravotního pojištění rozumí výkon činností podle § 5 písm. a), je-li zaměstnanec účasten nemocenského pojištění (péče).

      (4) Sídlem zaměstnavatele se pro účely zdravotního pojištění rozumí u právnické osoby její sídlo, jakož i sídlo její organizační složky, která je zapsána v obchodním rejstříku, popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice, a u fyzické osoby místo jejího trvalého pobytu, popřípadě, jde-li o zahraniční fyzickou osobu, místo jejího podnikání.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2 - Osobní rozsah zdravotního pojištění
§ 3 - Vznik a zánik zdravotního pojištění
ČÁST DRUHÁ - POJISTNÉ
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Povinnost platit pojistné
§ 9 - Výše a způsob placení pojistného a penále
ČÁST TŘETÍ - PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO
§ 10 - Oznamovací povinnost plátců pojistného
ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE
§ 11  
§ 12  
ČÁST PÁTÁ - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍPÉČE A JEJÍ ÚHRADY
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18 - Poskytování zdravotní péče
§ 19 - Ambulantní péče
§ 20 - Primární zdravotní péče
§ 21 - Specializovaná ambulantní zdravotní péče
§ 22 - Zvláštní ambulantní péče
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Pohotovostní a záchranná služba
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Dispenzární péče
§ 32 - Poskytování léčivých přípravkůa prostředků zdravotnické techniky
§ 33 - Lázeňská péče
§ 34 - Péče v odborných dětských léčebnácha ozdravovnách
§ 35 - Závodní preventivní péče
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Posudková činnost
§ 39 - Prohlídka zemřelého pojištěnce a pitva
ČÁST ŠESTÁ  
§ 40 - Zdravotní pojišťovny
§ 41 - Informační centrum
§ 42  
§ 43  
ČÁST SEDMÁ - POKUTY A PŘIRÁŽKY K POJISTNÉMU
§ 44  
§ 45  
ČÁST OSMÁ - SÍŤ ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 53 - Rozhodování
§ 54 - Smluvní zdravotní pojištění
§ 55 - Náhrada škody
ČÁST DESÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 56  
§ 57  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCHZÁKONŮ
§ 58  
§ 59  
§ 60  
ČÁST DVANÁCTÁ  
§ 61 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ NEHRAZENÝCH NEBO HRAZENÝCH JEN ZA URČITÝCH PODMÍNEK
Příloha č. 2 - SEZNAM SKUPIN LÉČIVÝCH LÁTEK
Příloha č. 3 - SEZNAM PROSTŘEDKŮ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
Příloha č. 4 - SEZNAM STOMATOLOGICKÝCH VÝROBKŮ
Zavřít
MENU