19/1997 Sb.Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. února 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. ledna 1997 Nabývá účinnosti: 26. února 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 281/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2011

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

19

 

ZÁKON

 

ze dne 24. ledna 1997

 

o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      (1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti fyzických nebo právnických osob, související se zákazem chemických zbraní a nakládáním s toxickými chemickými látkami a jejich prekurzory, zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní.

      (2) Výkon státní správy a kontrolu v této oblasti provádí Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen "Úřad"), který současně vykonává působnost Úřadu pro kontrolu zákazu chemických zbraní.

§ 2

 

Vymezení pojmů


      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   chemickými zbraněmi:

1.   toxické chemické látky a jejich prekurzory, jichž může být vzhledem k jejich toxickým vlastnostem a množství využito jako prostředku vedení bojové činnosti, s výjimkou těch, které jsou určeny pro účely nezakázané tímto zákonem,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ CHEMICKÝCH ZBRANÍ
§ 3  
§ 4 - Nález chemických zbraní
§ 5 - Zařízení pro výrobu chemických zbraní
ČÁST TŘETÍ - STANOVENÉ LÁTKY
HLAVA I - NAKLÁDÁNÍ SE STANOVENÝMI LÁTKAMIA JEJICH ČLENĚNÍ
§ 6  
§ 7  
HLAVA II - VYSOCE NEBEZPEČNÉ LÁTKY
§ 8  
§ 9 - Podmínky pro udělení licence
§ 10 - Odpovědný zástupce
§ 11 - Bezúhonnost
§ 12 - Žádost o udělení licence
§ 13 - Udělení licence
§ 14 - Zánik licence
§ 15 - Změna licence
§ 16 - Umístění kontrolních přístrojů
§ 17 - Dovoz a vývoz vysoce nebezpečných látek
§ 18 - Evidence vysoce nebezpečných látek
§ 19 - Ztráta, odcizení nebo nálezvysoce nebezpečných látek
HLAVA III - NEBEZPEČNÉ LÁTKY
§ 20 - Ohlašování nebezpečných látek
§ 21 - Evidence nebezpečných látek
§ 22 - Dovoz a vývoz nebezpečných látek
HLAVA IV - MÉNĚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY
§ 23 - Ohlašování méně nebezpečných látek
§ 24 - Evidence méně nebezpečných látek
§ 25 - Vývoz méně nebezpečných látek
HLAVA V - URČITÉ ORGANICKÉ CHEMICKÉ LÁTKY
§ 26  
HLAVA VI - CHEMICKÉ LÁTKY POUŽÍVANÉ K ZAJIŠTĚNÍVNITŘNÍHO POŘÁDKU A BEZPEČNOSTI
§ 27  
ČÁST ČTVRTÁ - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Pokuty
§ 33 - Zákaz činnosti
§ 34  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 35  
ČÁST ŠESTÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 50/1976 SB.,O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON),VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 36  
ČÁST SEDMÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB.,O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ(ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 37  
ČÁST OSMÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 140/1961 SB.,TRESTNÍ ZÁKON, VE ZNĚNÍPOZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 38  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST ZÁKONA
§ 39  
Zavřít
MENU