18/1997 Sb.Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

Částka: 005 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. února 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. ledna 1997 Nabývá účinnosti: 1. července 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 250/2014 Sb. s účinností od 1. ledna 2015

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

18

 

ZÁKON

 

ze dne 24. ledna 1997

 

o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon)
a o změně a doplnění některých zákonů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST I

 

MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE

 

A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ

 

HLAVA PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Tento zákon upravuje

a)

způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozáření,

b)

systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření,

c)

povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod,

d)

zvláštní požadavky pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě jaderných škod,

e)

podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady,

f)

výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie, při činnostech vedoucích k ozáření a nad jadernými položkami.

§ 2

 

Základní pojmy

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   činností související s využíváním jaderné energie

1.   umísťování, výstavba, uvádění do provozu, provoz, rekonstrukce a vyřazování z provozu jaderných zařízení,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE
HLAVA PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Působnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
HLAVA DRUHÁ - OBECNÉ PODMÍNKYPRO VYKONÁVÁNÍ ČINNOSTÍSOUVISEJÍCÍCH S VYUŽÍVÁNÍMJADERNÉ ENERGIE,ČINNOSTÍ VEDOUCÍCH K OZÁŘENÍA ZÁSAHŮ KE SNÍŽENÍ OZÁŘENÍ
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Ozáření z přírodních zdrojů
§ 7 - Lékařské ozáření
§ 8 - Uvádění radionuklidů do životního prostředí
HLAVA TŘETÍ - PODMÍNKY PRO VYUŽÍVÁNÍJADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
§ 9 - Povolení k jednotlivým činnostem
§ 10  
§ 11 - Bezúhonnost
§ 12 - Odborná způsobilost
§ 13 - Žádost o povolení
§ 14  
§ 15 - Náležitosti povolení
§ 16 - Změna, zrušení a zánik povolení
§ 17 - Všeobecné povinnosti držitelů povolení
§ 18 - Povinnosti z hlediska jaderné bezpečnosti,radiační ochrany, fyzické ochranya havarijní připravenosti
§ 19 - Povinnosti pro případ vzniku radiační nehody
§ 20 - Povinnosti při přepravě a dopravějaderných položek a radionuklidových zářičů
§ 21 - Používání nevýznamných a drobných zdrojůionizujícího záření
§ 22 - Povinnosti ohlašovatele
§ 23 - Typové schválení
HLAVA ČTVRTÁ - NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍMI ODPADY
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
HLAVA PÁTÁ - OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTZA JADERNÉ ŠKODY
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
HLAVA ŠESTÁ - VÝKON STÁTNÍHO DOZORU A POKUTY
§ 39 - Kontrolní činnost
§ 40 - Opatření k nápravě
§ 41 - Pokuty
§ 42  
ČÁST II - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONAČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 425/1990 SB.,O OKRESNÍCH ÚŘADECH,ÚPRAVĚ JEJICH PŮSOBNOSTIA O NĚKTERÝCH DALŠÍCH OPATŘENÍCHS TÍM SOUVISEJÍCÍCH,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 43  
ČÁST III - DOPLNĚNÍ ZÁKONAČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 283/1991 SB.,O POLICII ČESKÉ REPUBLIKY,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 44  
ČÁST IV - DOPLNĚNÍ ZÁKONAČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB.,O DANÍCH Z PŘÍJMŮ,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 45  
ČÁST V - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁA ZÁVĚREČNÁ
§ 46 - Úkoly a povinnosti ústředních orgánů státní správy v oblasti havarijní připravenosti
§ 47 - Společná a přechodná ustanovení
§ 48  
§ 49 - Závěrečná ustanovení
§ 50  
Zavřít
MENU