16/1997 Sb.Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. února 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. ledna 1997 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 100/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs11/1998/1 Sb.

16

 

ZÁKON

ze dne 22. ledna 1997
o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

(OBECNÁ USTANOVENÍ)

zrušena zákonem č. 100/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

 

 

ČÁST DRUHÁ

(VÝVOZ A DOVOZ EXEMPLÁŘŮ)

zrušena zákonem č. 100/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

 

 

ČÁST TŘETÍ

(SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VYDÁVÁNÍ A DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S POVOLENÍMI PODLE TOHOTO ZÁKONA)

zrušena zákonem č. 100/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

 

 

ČÁST ČTVRTÁ

(PŮSOBNOST CELNÍCH ORGÁNŮ, ORGÁNŮ VETERINÁRNÍ PÉČE, OCHRANY ZVÍŘAT A ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO DOZORU)

zrušena zákonem č. 100/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

 

 

ČÁST PÁTÁ

(POVINNÁ REGISTRACE NĚKTERÝCH EXEMPLÁŘŮ)

zrušena zákonem č. 100/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

 

 

ČÁST ŠESTÁ

(KONTROLA DODRŽOVÁNÍ TOHOTO ZÁKONA A ODPOVĚDNOST ZA JEHO PORUŠOVÁNÍ)

zrušena zákonem č. 100/2004 Sb. (účinnost: 1. května 2004)

 

 

ČÁST SEDMÁ

(USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a předmět zákona
§ 2  
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - VÝVOZ A DOVOZ EXEMPLÁŘŮ
ODDÍL PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ODDÍL DRUHÝ - VÝVOZ A DOVOZ
§ 10 - Vývoz
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Dovoz
§ 14  
§ 15 - Zvláštní ustanovení o dovozu a vývozu ve vztahu ke státům, které nejsou vázány mezinárodní úmluvou
§ 16  
§ 17 - Zjednodušená řízení
§ 18 - Tranzit
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VYDÁVÁNÍ A DALŠÍ NAKLÁDÁNÍ S POVOLENÍMI PODLE TOHOTO ZÁKONA
ODDÍL PRVNÍ - NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POVOLENÍ K VÝVOZU ČI DOVOZU
§ 19  
ODDÍL DRUHÝ - NÁLEŽITOSTI POVOLENÍ A NAKLÁDÁNÍ S NÍM
§ 20  
§ 21  
ČÁST ČTVRTÁ - PŮSOBNOST CELNÍCH ORGÁNŮ, ORGÁNŮ VETERINÁRNÍ PÉČE, OCHRANY ZVÍŘAT A ROSTLINOLÉKAŘSKÉHO DOZORU
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - POVINNÁ REGISTRACE NĚKTERÝCH EXEMPLÁŘŮ
§ 23  
ČÁST ŠESTÁ - KONTROLA DODRŽOVÁNÍ TOHOTO ZÁKONA A ODPOVĚDNOST ZA JEHO PORUŠOVÁNÍ
§ 24 - Kontrola
§ 25 - Přestupky
§ 26 - Správní delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti
§ 27 - Odebírání exemplářů
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
ČÁST OSMÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 SB., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 33  
ČÁST DEVÁTÁ  
§ 34 - Účinnost
Zavřít
MENU