194/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o krmivech

Částka: 058 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. července 1996 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 28. června 1996 Nabývá účinnosti: 1. září 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 451/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 346/1999 Sb. s účinností od 30. prosince 1999

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

kterou se provádí zákon o krmivech

        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 11, § 4 odst. 7, § 6 odst. 3, § 8 odst. 12 a § 13 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech (dále jen "zákon"):

ODDÍL PRVNÍ

§ 1

Zakázané látky a produkty, skladištní škůdci

        (1) Při výrobě krmiv, doplňkových látek a premixů a ke krmení zvířat nesmějí být použity zakázané látky a zakázané produkty uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky.

        (2) Seznam skladištních škůdců je obsažen v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 2

Nežádoucí látky

        (1) Nežádoucí látky včetně jejich limitních obsahů v krmivech jsou uvedeny v příloze č. 3 této vyhlášky.

        (2) Krmné suroviny, u nichž obsah nežádoucí látky překračuje limitní obsah stanovený v příloze č. 3 této vyhlášky, smějí být dodávány k dalšímu zpracování pouze výrobcům registrovaným pro druh výroby krmiv s použitím premixů.

        (3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na

a)
krmné suroviny s obsahem aflatoxinu B 1 vyšším než 0,02 mg/kg,

b)
krmné suroviny s minimálním obsahem fosforu 80 g/kg, u nichž obsah kadmia na 10 g fosforu je vyšší než 0,5 mg/kg nebo jejichž obsah arsenu je vyšší než 20 mg/kg vztaženo na 86% sušinu.

        (4) Krmné suroviny uvedené v odstavci 2 smějí být uváděny do oběhu, jen jsou-li v jejich označení deklarovány tyto údaje:

a)
obsah nežádoucích látek, jejichž limitní obsah je překročen,

b)
varovné upozornění "Nezkrmovat přímo, určeno pouze ke zpracování u výrobců registrovaných pro výrobu krmiv s použitím premixů".
. . .

Obsah předpisu:
ODDÍL PRVNÍ  
§ 1 - Zakázané látky a produkty, skladištní škůdci
§ 2 - Nežádoucí látky
§ 3 - Radioaktivní kontaminace krmiv, doplňkových látek a premixů
ODDÍL DRUHÝ - KRMNÉ SUROVINY
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ODDÍL TŘETÍ - DOPLŇKOVÉ LÁTKY, PREMIXY A NOSIČE
§ 7 - Doplňkové látky
§ 8 - Premixy a nosiče
§ 9  
§ 10  
ODDÍL ČTVRTÝ - KOMPLETNÍ A DOPLŇKOVÁ KRMIVA
§ 11  
§ 12 - Požadavky na jakost
§ 13  
ODDÍL PÁTÝ - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO VÝROBU DOPLŇKOVÝCH LÁTEK, PREMIXŮ A KRMIV S POUŽITÍM PREMIXŮ
§ 14  
ODDÍL ŠESTÝ - PODROBNOSTI REGISTRACE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ A TECHNICKÉ PARAMETRY BIOLOGICKÉHO ZKOUŠENÍ
§ 15 - Registrace výrobců a dovozců
§ 16 - Biologické zkoušení
§ 17  
§ 18 - Evidence výsledků
ODDÍL SEDMÝ - OZNAČOVÁNÍ KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ
§ 19  
§ 20 - Označování krmných surovin
§ 21 - Označování doplňkových látek
§ 22 - Označování premixů
§ 23 - Označování kompletních a doplňkových krmiv
§ 24  
Příloha č. 1 - ZAKÁZANÉ LÁTKY A PRODUKTY
Příloha č. 2 - SKLADIŠTNÍ ŠKŮDCI
Příloha č. 3 - NEŽÁDOUCÍ LÁTKY (údaje uvedeny v 88 % sušině)
Příloha č. 4 - KRMNÉ SUROVINY povolené pro výrobu a uvádění do oběhu (ČÁST A)
Příloha č. 5 - TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY KRMNÝCH SUROVIN
Příloha č. 6 - DOPLŇKOVÉ LÁTKY POVOLENÉ PRO VÝROBU A UVÁDĚNÍ DO OBĚHU (ČÁST A)
Příloha č. 7 - DIETNÍ KRMIVA PRO HOSPODÁŘSKÁ A DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Příloha č. 8 - TYPOVÉ FYZIKÁLNÍ ZNAKY PRO KOMPLETNÍ, DOPLŇKOVÁ A DIETNÍ KRMIVA
Příloha č. 9 - TYPOVÉ JAKOSTNÍ ZNAKY KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A ZPŮSOB ZKRMOVÁNÍ (údaje uvedeny v původní sušině) (ČÁST A)
Příloha č. 10 - TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Příloha č. 11 - TOLERANCE PRO JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Příloha č. 12 - BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ
Příloha č. 13 - ZÁKLADNÍ BIOLOGICKÉ ZKOUŠENÍ KRMIV
Příloha č. 14 - ZKOUŠENÍ KONZERVAČNÍ ÚČINNOSTI
Příloha č. 15 - ZKOUŠENÍ JAKOSTI ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ
Příloha č. 16 - ZKOUŠENÍ BEZPEČNOSTI
Příloha č. 17 - SOUHRNNÁ DOKUMENTACE BIOLOGICKÉ ZOUŠENÍ KRMIV VYROBENÝCH Z MIKROORGANISMŮ
Příloha č. 18 - MONOGRAFIE DOPLŇKOVÝCH LÁTEK
Příloha č. 19 - DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
Příloha č. 20 - DEKLAROVANÉ JAKOSTNÍ ZNAKY U KOMPLETNÍCH A DOPLŇKOVÝCH KRMIV PRO DOMÁCÍ ZVÍŘATA
Příloha č. 21 - VÝPOČET ENERGIE U KOMPLETNÍCH, DOPLŇKOVÝCH A DIETNÍCH KRMIV - KRMNÝCH SMĚSÍ
Zavřít
MENU