190/1996 Sb.Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

Částka: 055 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. července 1996 Autor předpisu: Český úřad zeměměřický a katastrální
Přijato: 19. června 1996 Nabývá účinnosti: 10. července 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 26/2007 Sb. Pozbývá platnosti: 1. března 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 163/2001 Sb. s účinností od 1. června 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálníhokterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.            Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 17 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a § 30 zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.:

§ 1

 

Úvodní ustanovení


             (1) Tato vyhláška upravuje předmět a obsah katastru, katastrální operát, změny obsahu katastru, postup při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, činnosti při vedení katastru a obnově katastrálního operátu, zeměměřické činnosti pro účely katastru, geometrické plány
, upřesněné přídělové plány a vytyčování hranic pozemků, označování hranic pozemků a územních hranic obcí trvalým způsobem, poskytování údajů z katastru a zjednodušený způsob evidence zemědělských a lesních pozemků.

             (2) Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a)   nádvořím plocha příslušející k budově, včetně rozestavěné, a obsahující dvůr, vjezd, drobné stavby1) a pozemky jiného druhu než zastavěné plochy a nádvoří,2) které nesplňují podmínky pro tvorbu parcel podle § 3 odst. 5,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ODDÍL PRVNÍ - PŘEDMĚT KATASTRU
§ 2 - Katastrální území
§ 3 - Pozemky a parcely
§ 4 - Budovy, byty a nebytové prostory
ODDÍL DRUHÝ - OBSAH KATASTRU
§ 5 - Geometrické a polohové určení katastrálních území a nemovitostí
§ 6 - Údaje o katastrálním území
§ 7 - Údaje o parcele
§ 8 - Údaje o vlastníku a jiném oprávněném
§ 9 - Podrobnější údaje katastru
§ 10 - Propojení katastru s informačními systémy
§ 11 - Podrobné polohové bodové pole
§ 12 - Místní a pomístní názvosloví
ODDÍL TŘETÍ - KATASTRÁLNÍ OPERÁT
§ 13 - Soubor geodetických informací
§ 14 - Soubor popisných informací
§ 15 - Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru
§ 16 - Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu souboru geodetických informací
§ 17 - Sbírka listin
ODDÍL ČTVRTÝ - ZMĚNY OBSAHU KATASTRU
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Změny údajů o vlastníku a jiném oprávněném
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Změny místního a pomístního názvosloví
ODDÍL PÁTÝ - POSTUP PŘI ZÁPISU VLASTNICKÝCH A JINÝCH VĚCNÝCH PRÁV K NEMOVITOSTEM
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Poznámky
§ 40 - Zápis jiných než věcných práv do katastru
ODDÍL ŠESTÝ - ČINNOSTI PŘI VEDENÍ KATASTRU
§ 41 - Zápis jiných údajů katastru
§ 42 - Revize katastru
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
ODDÍL SEDMÝ - ČINNOSTI PŘI OBNOVĚ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU
§ 48 - Vyhlášení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55 - Řízení o námitkách
§ 56 - Vyhlášení platnosti obnoveného operátu
§ 57 - Obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do číselného vyjádření
§ 58 - Obnova katastrálního operátu při pozemkových úpravách
ODDÍL OSMÝ - ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI PRO ÚČELY KATASTRU
§ 59  
§ 60  
§ 61  
ODDÍL DEVÁTÝ - GEOMETRICKÝ PLÁN
§ 62  
§ 63 - Použití plánu
§ 64 - Podklady pro vyhotovení plánu
§ 65 - Součinnost při vyhotovování plánu
§ 66 - Zeměměřické činnosti v terénu
§ 67 - Měřický náčrt
§ 68 - Výpočetní práce
§ 69 - Náležitosti plánu
§ 70 - Rozmnožování plánu
§ 71 - Ověřování plánu
§ 72 - Potvrzení plánu katastrálním úřadem
§ 73 - Dokumentace plánu
§ 74 - Vyhotovení a ověření kopie prvopisu plánu
ODDÍL DESÁTÝ - VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKU
§ 75  
§ 76 - Podklady pro vytyčování hranic pozemku
§ 77 - Způsob vytyčování hranic pozemku
§ 78 - Dokumentace vytyčené hranice pozemku
ODDÍL JEDENÁCTÝ - OZNAČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ A ÚZEMNÍCH HRANIC OBCÍ TRVALÝM ZPŮSOBEM
§ 79 - Označování hranic pozemků
§ 80 - Označování územních hranic obce
ODDÍL DVANÁCTÝ - POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU
§ 81  
§ 82  
§ 83  
ODDÍL TŘINÁCTÝ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 84 - Zjednodušený způsob evidence zemědělských a lesních pozemků
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
Příloha - Charakteristiky zápisů pozemků v KN a na katastrálních mapách
Zavřít
MENU