177/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradních advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

Částka: 050 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. června 1996 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 4. června 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 406/2021 Sb. s účinností od 1. ledna 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

177

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti


ze dne 4. června 1996

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)      Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Odměna advokáta za poskytování právních služeb (dále jen "odměna advokáta") se řídí jeho smlouvou s klientem (dále jen "smluvní odměna"); není-li odměna advokáta takto určena, řídí se ustanoveními této vyhlášky o mimosmluvní odměně.

      (2) Při stanovení nákladů řízení, jejichž náhrada se klientovi přiznává rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, se výše odměny advokáta určí podle ustanovení o mimosmluvní odměně, nestanoví-li tato vyhláška jinak, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1); § 12 odst.  2 se neužije. Na to je advokát povinen upozornit klienta, jedná-li s ním o smluvní odměně.

      (3)  Výše odměny advokáta ustanoveného soudem se určí podle ustanovení o mimosmluvní odměně; § 12 odst.  2 se přitom neužije.

 

§ 2


      (1) Advokát má vedle nároku na odměnu advokáta též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené touto vyhláškou.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
ČÁST DRUHÁ - ODMĚNA ADVOKÁTA
Oddíl první - Smluvní odměna
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Oddíl druhý - Mimosmluvní odměna
§ 6 - Výše mimosmluvní odměny
§ 7 - Sazba mimosmluvní odměny
§ 8 - Tarifní hodnota
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Úkony právní služby
§ 12 - Zvýšení nebo snížení mimosmluvní odměny
ČÁST TŘETÍ - NÁHRADA HOTOVÝCH VÝDAJŮ A NÁHRADA ZA PROMEŠKANÝ ČAS
§ 13 - Náhrada hotových výdajů
§ 14 - Náhrada za promeškaný čas
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Zavřít
MENU