154/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

Částka: 045 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 5. června 1996 Autor předpisu: Ministerstvo hospodářství
Přijato: 9. května 1996 Nabývá účinnosti: 5. června 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 130/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 235/2000 Sb. s účinností od 4. srpna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství


k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných


        Ministerstvo hospodářství, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 22 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. (dále jen "zákon"):


§ 1

Kvalifikační zkouška

        (1) Kvalifikační zkouška1) nahrazující odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných (dále jen "zkouška") se koná před zkušební komisí ve středních odborných školách2) nebo ve středních odborných učilištích3) (dále jen "vzdělávací zařízení"). Zkouška pro příslušnou řemeslnou živnost se koná ve vzdělávacím zařízení, které je zařazeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení4) a ve kterém je v denním studiu vyučován učební nebo studijní obor shodný s oborem uvedeným v příloze č. 1.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Kvalifikační zkouška
§ 2 - Zkušební komise
§ 3 - Obsahová náplň a způsob provádění zkoušky
§ 4 - Oznámení výsledku zkoušky a vydání osvědčení
§ 5 - Zkušební řád
§ 6 - Stanovení náhradního termínu a opakování zkoušky
§ 7 - Závěrečná ustanovení
§ 8  
Příloha č. 1 - Obsahová náplň kvalifikační zkoušky pro jednotlivé řemeslné živnosti podle § 3 vyhlášky č. 154/1996 Sb.
Příloha č. 2 - Zkušební řád
Zavřít
MENU