152/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 045 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. června 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 257/2004 Sb. s účinností od 1. května 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

152

ZÁKON


ze dne 26. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


        Zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb. a zákona č. 61/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

        1. V § 1 odst. 1 písm. d) se vypouštějí slova "včetně vkladních listů a vkladových certifikátů (§ 76 odst. 2),".

        2. § 1 odst. 2, 3 a 4 znějí:

        "(2) Listina, která je cenným papírem podle odstavce 1 (listinný cenný papír), může být nahrazena zápisem do zákonem stanovené evidence (zaknihovaný cenný papír), pokud tak stanoví zákon.

        (3) Zákonem stanovenou evidencí je evidence vedená podle § 56 odst. 1 a § 98 odst. 2.

        (4) Zaknihovanými cennými papíry mohou být cenné papíry uvedené v odstavci 1 písm. a), c), d) a e) nebo stanovené jiným zákonem.".

        3. V § 3 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámky č. 11 a) znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU