147/1996 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1997
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 326/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 31. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 79/2004 Sb. s účinností od 25. února 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON
o rostlinolékařské péči
a změnách některých souvisejících zákonů

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE


ODDÍL I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět a rozsah úpravy

 

        Tento zákon stanoví oprávnění a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti rostlinolékařské péče, upravuje ochranu státního území před zavlečením a rozšiřováním karanténních škodlivých organismů a podmínky zacházení s přípravky na ochranu rostlin, pomocnými prostředky ochrany rostlin a mechanizačními prostředky na ochranu rostlin, stanoví orgány státní správy na úseku rostlinolékařské péče a jejich působnost a sankce za porušování stanovených povinností.

 

§ 2

 

Základní pojmy

 

        (1)  Rostlinolékařská péče je souhrnem právních, technických, organizačních a odborných opatření za účelem uchování zdraví rostlin a ochrany rostlinných produktů.

 

        (2)  Rostlinami jsou celé rostliny způsobilé k růstu nebo rozmnožování nebo tyto jejich části: plody v botanickém smyslu s výjimkou hluboce zmrazených; zelenina s výjimkou hluboce zmrazené; hlízy, cibule, oddenky a jiné vegetativní části rostlin použitelné k pěstování; řezané květiny; větve s listy a uříznuté stromky s listy; kultury rostlinných pletiv; semena v botanickém smyslu s výjimkou těch, která nejsou určena k pěstování.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE
ODDÍL I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2 - Základní pojmy
§ 3 - Rostlinolékařská péče
§ 4 - Základní povinnosti
ODDÍL II - ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA ÚSEKU ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE
§ 5  
§ 6  
ODDÍL III - ROSTLINOLÉKAŘSKÝ DOZOR
§ 7  
ODDÍL IV - OCHRANA PROTI ZAVLÉKÁNÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ PŘI DOVOZU, PRŮVOZU A VÝVOZU ZÁSILEK (VNĚJŠÍ KARANTÉNA)
§ 8 - Obecná ustanovení
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Dovoz a průvoz
§ 12  
§ 13 - Vývoz
ODDÍL V - OCHRANA PROTI ROZŠIŘOVÁNÍ ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY (VNITŘNÍ KARANTÉNA)
§ 14  
ODDÍL VI - MIMOŘÁDNÁ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ OPATŘENÍ
§ 15  
§ 16 - Náhrada majetkové újmy vzniklé v souvislosti s uložením mimořádných rostlinolékařských opatření
ODDÍL VII - PŘÍPRAVKY
§ 17 - Registrování přípravků
§ 18 - Žádost o registraci
§ 19 - Registrační řízení
§ 20 - Použití údajů o přípravku, které byly předloženy jiným žadatelem o registraci
§ 21 - Rozhodnutí o registraci
§ 22 - Prodloužení registrace
§ 23 - Zrušení a zánik registrace
§ 24 - Úřední registr
§ 25 - Použití neregistrovaných přípravků
§ 26 - Balení a označování přípravků
§ 27 - Skladování přípravků
§ 28 - Oznamovací povinnost
§ 29 - Zacházení s přípravky
§ 30 - Ochrana včel, zvěře a ryb při používání přípravků
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Experimentální použití přípravků
§ 34 - Zvláštní omezení
ODDÍL VIII - MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY
§ 35  
§ 36 - Kontrolní testování
§ 37  
ODDÍL IX - ORGÁNY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE
§ 38  
§ 39  
§ 40 - Ministerstvo
§ 41 - Rostlinolékařská správa
§ 42 - Okresní úřady
§ 43 - Obce
ODDÍL X - POKUTY
§ 44  
ODDÍL XI - ZMOCNĚNÍ
§ 45  
ODDÍL XII - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 46 - Vztah ke správnímu řádu
§ 47 - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 455/1991 SB., O ŽIVNOSTENSKÉM PODNIKÁNÍ (ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 48  
ČÁST TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 49  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 50  
Zavřít
MENU