142/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 89/2012 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs46/1996/2 Sb.

 

142

ZÁKON


ze dne 25. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 89/2012 Sb. (účinnost: 1. ledna 2014)

 

Čl. II

 

Přechodná ustanovení

 

1.

Akciové společnosti, které jsou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zapsány v obchodním rejstříku, jsou povinny přizpůsobit své stanovy nové právní úpravě do 30. června 1997. Ustanovení stanov, která jsou v rozporu s čl. I tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem jeho účinnosti.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU