142/1996 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. května 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 87/2003 Sb. s účinností od 31. března 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs46/1996/2 Sb.

 

142

ZÁKON


ze dne 25. dubna 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I


        Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb. a zákona č. 94/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

        1. V § 13 odst. 2 se vypouštějí slova " ,je-li tento orgán zapsán do obchodního rejstříku".

        2. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:

"§ 27a


        (1) Obchodní rejstřík je každému přístupný. Každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na požádání vydá rejstříkový soud úřední opis zápisu nebo listiny uložené ve sbírce listin, výpis nebo potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v obchodním rejstříku určitý zápis není.

        (2) Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin obsahující alespoň:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU