92/1996 Sb.Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. března 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/2003 Sb. Pozbývá platnosti: 30. srpna 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 408/2000 Sb. s účinností od 1. února 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
ZÁKON

 

o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Obecná ustanovení

 

§ 1

 

Předmět zákona


        Tento zákon stanoví technické a biologické požadavky na rozmnožovací materiál uváděný do oběhu a upravuje podmínky zajišťující vhodné pěstební a užitkové vlastnosti odrůd některých hospodářsky významných druhů rostlin.

§ 2

 

Vymezení pojmů


        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

odrůdou soubor rostlin náležející k nejnižšímu stupni botanického třídění, který lze vymezit projevem znaků vyplývajících z určitého genotypu nebo kombinace genotypů, odlišitelný od každého jiného souboru rostlin projevem nejméně jednoho z těchto znaků a považovaný za jednotku rozmnožovatelnou beze změny,

b)

genetickými komponentami odrůdy linie, klony nebo jiné odrůdy, ze kterých se daná odrůda skládá nebo její rozmnožovací materiál vyrábí,

c)

geneticky modifikovanou rostlinou rostlina, která je geneticky modifikovaným organismem,13)

d)

geneticky modifikovanou odrůdou odrůda, která zahrnuje geneticky modifikované rostliny,

e)

udržovatelem odrůdy osoba, která provádí nebo zajišťuje udržovací šlechtění odrůdy,

f)

uváděním do oběhu nabízení k prodeji, obchodní skladování, prodej nebo jakýkoliv jiný způsob převodu na jinou osobu při podnikání,1)

g)

smluvní zemí stát, s nímž bylo na základě mezinárodní smlouvy dosaženo dohody, že odrůda zapsaná ve Státní odrůdové knize nebo v obdobném úředním dokumentu tohoto státu smí být uváděna do oběhu ve smluvní zemi i v České republice,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Ústav2)
§ 4  
§ 5 - Podání žádosti o registraci odrůdy
§ 6 - Řízení o registraci
§ 7 - Zkoušení odrůd pro registraci
§ 8  
§ 9 - Název odrůdy
§ 10  
§ 11 - Státní odrůdová kniha
§ 12  
§ 13 - Kontrola odrůd po registraci
§ 14  
§ 15 - Doba registrace
§ 16 - Zrušení registrace
§ 17 - Zkoušení odrůd pro zápis do Seznamu doporučených odrůd
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Informace o odrůdách
§ 21 - Uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu
§ 22 - Uznávání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu
§ 23 - Standardní rozmnožovací materiál
§ 24 - Obchodní rozmnožovací materiál
§ 25 - Označování rozmnožovacího materiálu názvem druhu a odrůdy
§ 26 - Směsi druhů a odrůd
§ 27 - Dovoz rozmnožovacího materiálu
§ 28 - Označování a balení rozmnožovacího materiálu
§ 29 - Zákaz klamání
§ 30 - Zvláštní ustanovení o odpovědnosti za vady
§ 31 - Povinnost ohlašování a vedení záznamů
§ 32 - Oprávnění ministerstva v mimořádných případech
§ 33 - Kontrola výroby a oběhu rozmnožovacího materiálu
§ 34 - Pokuty
§ 35 - Přechodná ustanovení
§ 36 - Výjimky z působnosti zákona
§ 37 - Vztah ke správnímu řádu
§ 38  
Příloha č. 1 - Druhový seznam podle § 4 odst. 1 zákona
Příloha č. 2 - Seznam druhů, pro něž jsou vydávány Seznamy doporučených odrůd podle § 17 zákona
Příloha č. 3 - Vymezení uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu základní sadby brambor podle § 22 odst. 9 zákona
Zavřít
MENU