91/1996 Sb.Zákon o krmivech

Částka: 031 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. března 1996 Nabývá účinnosti: 1. září 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 209/2019 Sb. s účinností od 1. října 2019

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

91

 

ZÁKON

 

ze dne 15. března 1996

 

o krmivech

 

 

    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1a) stanoví některé požadavky pro výrobu, dovoz, používání, balení, označování, dopravu a uvádění na trh krmiv, doplňkových látek1b) a premixů1c), jakož i pravomoc a působnost orgánu vykonávajícího úřední kontroly1d) dodržování povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelnými předpisy Evropské unie (dále jen "předpisy Evropské unie").

 

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na krmiva, doplňkové látky a premixy, které jsou určeny pro vývoz a jsou nezávadné.1e)

 

        (3)  Tento zákon se nevztahuje na veterinární přípravky a léčiva.2)

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        (1)  V tomto zákoně se rozumí

 

a)   nežádoucí látkou látka nebo produkt, přítomné na povrchu nebo v produktech určených ke krmení zvířat, které představují potenciální nebezpečí pro zdraví zvířat, lidí nebo životní prostředí a které mohou mít nežádoucí vliv na živočišnou produkci, s výjimkou patogenních činitelů,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Základní ustanovení
ČÁST DRUHÁ - VÝROBA A UVÁDĚNÍ DO OBĚHU KRMIV, DOPLŇKOVÝCH LÁTEK A PREMIXŮ
§ 4  
§ 5 - Vedení evidence
§ 6 - Odborná způsobilost
§ 7 - Požadavky na výrobní provozy a zařízení
§ 8 - Registrace výrobců a dovozců
§ 9 - Rozhodnutí o registraci
§ 10 - Zveřejnění registrace výrobců doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů
§ 11 - Označování a balení
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Skladování a přeprava
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - ODBORNÝ DOZOR A ZKOUŠENÍ
§ 16  
§ 17 - Vzorkování a laboratorní zkoušení
§ 18 - Zvláštní opatření
§ 19 - Pokuty
ČÁST ČTVRTÁ - VÝROBA A DOVOZ KRMIV PRO VÝZKUMNÉ ÚČELY
§ 20  
§ 21  
ČÁST PÁTÁ  
§ 22 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 23 - Přechodné ustanovení
§ 24 - Zrušovací ustanovení
§ 25 - Účinnost
Zavřít
MENU