85/1996 Sb.Zákon o advokacii

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. dubna 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. března 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 555/2004 Sb. s účinností od 9. listopadu 2004

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

85

ZÁKON


ze dne 13. března 1996

o advokacii


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Tento zákon upravuje podmínky, za nichž mohou být poskytovány právní služby, jakož i poskytování právních služeb advokáty (dále jen "výkon advokacie").

      (2) Poskytováním právních služeb se rozumí zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou-li vykonávány soustavně a za úplatu.

§ 2


      (1)  Právní služby na území České republiky jsou oprávněni poskytovat za podmínek stanovených tímto zákonem a způsobem v něm uvedeným

 

a)   advokáti,

b)   fyzické osoby, které jsou státními příslušníky některého z členských států Evropské unie nebo členských států Dohody o evropském hospodářském prostoru a které v tomto státě získaly oprávnění poskytovat právní služby (dále jen "domovský stát") pod profesním označením svého domovského státu oznámeným ve sdělení Ministerstva spravedlnosti vyhlášeném ve Sbírce zákonů, (dále jen "evropský advokát").


      (2) Ustanovením odstavce 1 není dotčeno oprávnění

a)

notářů, soudních exekutorů, patentových zástupců a daňových poradců,1) popřípadě dalších osob, jimž zvláštní zákon svěřuje poskytovat právní služby,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - ADVOKÁT
HLAVA PRVNÍ - Předpoklady pro výkon advokacie
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
HLAVA DRUHÁ - Způsob výkonu advokacie
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Sdružení
§ 15 - Veřejná obchodní společnost
HLAVA TŘETÍ - Práva a povinnosti advokátů
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
HLAVA ČTVRTÁ - Kárná odpovědnost
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35  
ČÁST TŘETÍ - ADVOKÁTNÍ KONCIPIENT
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
ČÁST ČTVRTÁ - ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Sněm
§ 43  
§ 44 - Představenstvo
§ 45 - Předseda Komory
§ 46 - Kontrolní rada
§ 47 - Kárná komise
§ 48  
§ 49  
ČÁST PÁTÁ - PŮSOBNOST MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI
§ 50  
§ 51  
§ 52  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
Zavřít
MENU