61/1996 Sb.Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. března 1996 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. února 1996 Nabývá účinnosti: 1. července 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 253/2008 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 2008
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 159/2000 Sb. s účinností od 1. srpna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI

 

HLAVA PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Vymezení pojmů


      (1) Legalizací výnosů se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem. Uvedené jednání spočívá zejména


a)

v přeměně nebo v převodu majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti, za účelem utajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, proto, aby unikla právním důsledkům svého jednání,

b)

v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání a pohybu majetku nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,

c)

v nabytí, držbě, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,

d)

ve sdružování osob za účelem spáchání činu uvedeného pod písmeny a), b) a c).

      (2) Výnosem podle tohoto zákona se rozumí jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI
HLAVA PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Vymezení pojmů
HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 2 - Povinnost identifikace
§ 3 - Povinnost uchovávat stanovené údaje
§ 4 - Oznamovací povinnost finančních institucí
§ 5 - Oznamovací povinnost ve zvláštních případech
§ 6 - Odklad splnění příkazu
§ 7 - Povinnost mlčenlivosti
§ 8 - Další povinnosti
§ 9 - Systém vnitřních zásad
HLAVA TŘETÍ - PRAVOMOC MINISTERSTVA
§ 10  
HLAVA ČTVRTÁ - ŘÍZENÍ PŘED MINISTERSTVEM
§ 11 - Obecné zásady
§ 12 - Pokuty
§ 13 - Podnět k odnětí oprávnění k podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti
HLAVA PÁTÁ - ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU VZNIKLOU SPLNĚNÍM POVINNOSTI PODLE TOHOTO ZÁKONA
§ 14  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 20 - Zmocňovací ustanovení
§ 21 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU