303/1995 Sb.Nařízení vlády o minimální mzdě

Částka: 081 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 1995 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 429/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

 

o minimální mzdě


            Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:

§ 1


            Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy fyzické osobě v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu1) (dále jen "zaměstnanec").

§ 2


            (1) Výše minimální mzdy činí


a)

za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 30 Kč,

b)

za měsíc 5 000 Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou,

c)

90 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,

d)

80 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o mladistvého zaměstnance,2)

e)

75 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,

f)

50 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.


            (2) Výše minimální mzdy uvedená v odstavci 1 písm. a) se stanoví pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin; při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU