303/1995 Sb.Nařízení vlády o minimální mzdě

Částka: 081 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 27. prosince 1995 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 313/1999 Sb. s účinností od 1. ledna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

NAŘÍZENÍ VLÁDY

o minimální mzdě

        Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:

§ 1

        Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy fyzické osobě v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu1) (dále jen "zaměstnanec").


§ 2

        (1) Výše minimální mzdy činí

a)
za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 22,30 Kč,

b)
za měsíc 4 000 Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou,

c)
90 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Zavřít
MENU