289/1995 Sb.Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)

Částka: 076 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. prosince 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. listopadu 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 186/2006 Sb. s účinností od 1. ledna 2007

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs19/1996/2 Sb.

289

 

ZÁKON

 

ze dne 3. listopadu 1995

 

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon)      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKON O LESÍCH

 

HLAVA PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Oddíl první

 

§ 1

 

Účel zákona


      Účelem tohoto zákona je stanovit předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm.

§ 2

 

Vymezení pojmů


      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)

lesem lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa,

b)

funkcemi lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční,

c)

lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa,

d)

hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa,

e)

ochranou lesa činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení,

f)

škodlivými činiteli škodlivé organismy, nepříznivé povětrnostní vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory, způsobující poškození lesa,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKON O LESÍCH
HLAVA PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Oddíl první  
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Pozemky určené k plnění funkcí lesa
§ 4 - Nakládání s lesy ve vlastnictví státu
§ 5 - Zákaz nájmu a podnájmu
Oddíl druhý - Kategorizace lesů
§ 6 - Kategorie lesů
§ 7 - Lesy ochranné
§ 8 - Lesy zvláštního určení
§ 9 - Lesy hospodářské
§ 10 - Lesy pod vlivem imisí
HLAVA DRUHÁ - ZACHOVÁNÍ LESŮ
Oddíl první  
§ 11 - Základní povinnosti
§ 12 - Evidence a dělení pozemků
Oddíl druhý - Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa
§ 13 - Obsah a základní povinnosti
§ 14 - Zpracování a projednání návrhů dokumentací
Oddíl třetí - Odnětí pozemků a omezení jejich využívání
§ 15 - Obecné zásady
§ 16 - Řízení o odnětí nebo o omezení
Oddíl čtvrtý - Poplatek za odnětí
§ 17  
§ 18 - Splatnost poplatku
HLAVA TŘETÍ - OBECNÉ UŽÍVÁNÍ LESŮ
§ 19 - Užívání lesů
§ 20 - Zákaz některých činností v lesích
§ 21 - Náhrady za poškozování lesa
§ 22 - Bezpečnost osob a majetku
HLAVA ČTVRTÁ - PŘEDPOKLADY TRVALE UDRŽITELNÉHO HOSPODAŘENÍ V LESE
Oddíl první - Diferenciace hospodaření
§ 23 - Oblastní plány rozvoje lesů
Oddíl druhý - Hospodářská úprava lesů
§ 24 - Lesní hospodářské plány
§ 25 - Lesní hospodářské osnovy
§ 26 - Zpracování plánů a osnov
§ 27 - Schvalování a změny plánů
§ 28 - Inventarizace lesů
HLAVA PÁTÁ - HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
Oddíl první  
§ 29 - Uznané lesní porosty a uznané výběrové stromy
§ 30 - Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
§ 31 - Obnova a výchova lesních porostů
§ 32 - Ochrana lesa
§ 33 - Těžba dříví
§ 34 - Lesní doprava
§ 35 - Meliorace a hrazení bystřin v lesích
§ 36 - Hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení
Oddíl druhý - Odborný lesní hospodář
§ 37  
Oddíl třetí - Lesní stráž
§ 38  
§ 39 - Práva a povinnosti lesní stráže
Oddíl čtvrtý - Lesní hospodářská evidence
§ 40  
HLAVA ŠESTÁ - LICENCE
§ 41 - Obecné podmínky pro udělení licence
§ 42 - Zvláštní podmínky pro udělení licence
§ 43 - Překážky pro udělení licence
§ 44 - Rozhodnutí o licenci
§ 45 - Odnětí a zánik licence
HLAVA SEDMÁ - PODPORA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
§ 46  
HLAVA OSMÁ - STÁTNÍ SPRÁVA LESŮ
Oddíl první - Orgány státní správy lesů
§ 47  
§ 48 - Okresní úřady
§ 49 - Ministerstvo
Oddíl druhý - Dozor v lesním hospodářství
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Povinnosti odborných lesních pracovníků
HLAVA DEVÁTÁ - SANKCE
Oddíl první - Přestupky
§ 53  
Oddíl druhý - Pokuty
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Společná ustanovení o pokutách
§ 57  
HLAVA DESÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 58 - Ustanovení společná
§ 59 - Ustanovení přechodná
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 2/1969 SB., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 60  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONAČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 114/1992 SB.,O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 61  
ČÁST ČTVRTÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 23/1962 SB.,O MYSLIVOSTI,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 62  
ČÁST PÁTÁ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADYČ. 200/1990 SB., O PŘESTUPCÍCH,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 63  
ČÁST ŠESTÁ  
§ 64 - Zrušovací ustanovení
§ 65  
Zavřít
MENU