288/1995 Sb.Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

Částka: 075 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. listopadu 1995 Nabývá účinnosti: 1. března 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 119/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 156/2000 Sb. s účinností od 1. srpna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:


ZÁKON

o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Předmět a rozsah úpravy

§ 1

        Tento zákon stanoví podmínky pro nabývání vlastnictví ke střelným zbraním a střelivu, registraci, držení, nošení a používání střelných zbraní, některé podmínky provozování koncesovaných živností souvisejících se střelnými zbraněmi a střelivem a působnost správních úřadů v oblasti střelných zbraní a střeliva.


§ 2

        Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na zbraně, střelivo a munici, které jsou ve výzbroji Armády České republiky1) a veřejných ozbrojených sborů a ozbrojené složky celní správy.2)


§ 3

Vymezení pojmů v oblasti střelných zbraní

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
střelnou zbraní zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost (dále jen "zbraň"),

b)
palnou zbraní zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie,

c)
plynovou zbraní zbraň, u které je střela uváděna do pohybu tlakem vzduchu nebo jiného plynu,

d)
paintbalovou zbraní zbraň na principu plynové zbraně, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,

e)
mechanickou zbraní zbraň, u které je střela uváděna do pohybu využitím mechanické energie,

f)
expanzní zbraní zbraň na principu palné zbraně, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět a rozsah úpravy
§ 2  
§ 3 - Vymezení pojmů v oblasti střelných zbraní
§ 4 - Vymezení pojmů v oblasti střeliva
§ 5 - Vymezení některých dalších pojmů
ČÁST DRUHÁ - ZBRANĚ PODLÉHAJÍCÍ REGISTRACI
§ 6 - Registrace zbraní
§ 7 - Žádost o registraci zbraně
§ 8 - Odmítnutí registrace zbraně
§ 9 - Průkaz zbraně
§ 10 - Výjimky z povinnosti registrovat zbraň
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Evidence zbraní podléhajících registraci
§ 15  
§ 16 - Označování zbraní ověřovací značkou
ČÁST TŘETÍ - ZBRANĚ NEPODLÉHAJÍCÍ REGISTRACI
§ 17  
§ 18 - Nabývání vlastnictví ke zbraním nepodléhajícímregistraci fyzickými osobami
§ 19 - Střelba ze zbraní nepodléhajících registraci
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - ZAKÁZANÉ ZBRANĚ A STŘELIVO
§ 21 - Zakázané zbraně a jejich některé doplňky
§ 22 - Zakázané střelivo a zakázaná vojenská munice
§ 23 - Nakládání se zakázanými zbraněmi, zakázaným střelivem a zakázanou vojenskou municí
§ 24 - Výjimky
ČÁST PÁTÁ - VYSTAVOVÁNÍ A ZNEHODNOCOVÁNÍ
§ 25 - Veřejné vystavování zbraní a střeliva
§ 26 - Znehodnocování zbraní
ČÁST ŠESTÁ - ZBROJNÍ PRŮKAZ
§ 27  
§ 28 - Žádost o vydání zbrojního průkazu
§ 29 - Skupiny zbrojních průkazů
§ 30 - Zbrojní průkaz skupiny A
§ 31 - Zbrojní průkaz skupiny B
§ 32 - Zbrojní průkaz skupiny C
§ 33 - Zbrojní průkaz skupiny D
§ 34 - Zbrojní průkaz skupiny E
§ 35 - Zbrojní průkaz skupiny F
§ 36 - Zbrojní průkaz skupiny G
§ 37 - Zbrojní průkaz skupiny H
§ 38 - Signální zbraně
§ 39 - Přeprava zbraní držitelem zbrojního průkazu
§ 40 - Podmínky vydání zbrojního průkazu
§ 41 - Věk
§ 42 - Zdravotní způsobilost
§ 43 - Odborná způsobilost
§ 44 - Bezúhonnost
§ 45 - Spolehlivost
§ 46 - Povinnosti držitele zbrojního průkazu
§ 47 - Doba platnosti a podmínky prodloužení platnosti zbrojního průkazu
§ 48 - Zánik platnosti zbrojního průkazu
§ 49 - Rozhodnutí o odnětí zbrojního průkazu
§ 50 - Rozhodnutí o zajištění zbrojního průkazu a zbraně
ČÁST SEDMÁ - ZBROJNÍ OPRÁVNĚNÍ
§ 51  
§ 52 - Žádost o vydání zbrojního oprávnění
§ 53 - Důvody pro vydání zbrojního oprávnění
§ 54 - Povinnosti držitele zbrojního oprávnění
§ 55 - Povinnosti zbrojíře
§ 56 - Zánik platnosti zbrojního oprávnění
§ 57 - Rozhodnutí o odnětí zbrojního oprávnění
ČÁST OSMÁ - ZBROJNÍ PRŮVODNÍ LIST
§ 58 - Zbrojní průvodní list pro trvalý vývozzbraně a střeliva
§ 59  
§ 60 - Zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraněa střeliva
§ 61 - Zbrojní průvodní list pro průvoz zbraně a střeliva
§ 62 - Společná ustanovení pro trvalý vývoz, trvalý dovoza průvoz zbraní a střeliva
ČÁST DEVÁTÁ - PROVOZOVÁNÍ KONCESOVANÝCHŽIVNOSTÍSOUVISEJÍCÍCH SE ZBRANĚMI A STŘELIVEM
§ 63 - Podmínky pro vydání koncesní listiny
§ 64 - Střelnice provozované jako podnikání
§ 65  
§ 66 - Ustanovení zbrojíře podnikatelem
ČÁST DESÁTÁ - DOZOR, SANKCE A OCHRANNÁOPATŘENÍ
§ 67 - Dozor Policie České republikya Ministerstva vnitra
§ 68 - Ukládání sankcí a ochranných opatření
§ 69  
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NAKLÁDÁNÍSE ZBRANĚMI A STŘELIVEM
§ 70 - Propadlé a zabrané zbraně a střelivo
§ 71 - Zabezpečení většího množství zbraní a střeliva
§ 72 - Odevzdání zbraně a střeliva do úschovy po zániku platnosti zbrojního průkazu, zbrojního oprávnění a zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva
§ 73 - Postup držitele zbrojního průkazu,zbrojního oprávnění a zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně a střeliva po zániku jejich platnosti
§ 74  
§ 75 - Svěření zbraně za dohledu
§ 76 - Držení a nošení zbraní při zvláštních příležitostech
§ 77 - Úmrtí držitele zbraně
§ 78 - Dědění zbraně
§ 79  
§ 80 - Nálezy dokladů a zbraní
§ 81 - Přechovávání černého prachu
§ 82 - Nabíjení předovek
§ 83 - Provozování soukromých střelnic
ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ
§ 84 - Evidence Policie České republiky
§ 85 - Vztah ke správnímu řádu
§ 86 - Zmocňovací ustanovení
§ 87 - Platnost oprávnění vydaných před účinnostítohoto zákona
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Předávání evidencí držitelů zbraní
§ 91  
§ 92 - Opisy koncesních listin
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97 - Zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování
§ 98  
§ 99  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 100 - Zrušovací ustanovení
§ 101 - Účinnost
Zavřít
MENU