248/1995 Sb.Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. října 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. září 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 340/2013 Sb. s účinností od 1. ledna 2014

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

248

 

ZÁKON

 

ze dne 28. září 1995

 

o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

HLAVA I

 

Základní ustanovení

 

§ 1


      Tento zákon upravuje postavení a právní poměry obecně prospěšné společnosti.

 

§ 2


      (1) Obecně prospěšná společnost je právnickou osobou, která:

 

a)   je založena podle tohoto zákona,

b)   poskytuje veřejnosti obecně prospěšné služby za předem stanovených a pro všechny uživatele stejných podmínek a

c)    její výsledek hospodaření (zisk) nesmí být použit ve prospěch zakladatelů, členů jejích orgánů nebo zaměstnanců a musí být použit na poskytování obecně prospěšných služeb, pro které byla obecně prospěšná společnost založena.

 

      (2) Název obecně prospěšné společnosti musí obsahovat označení "obecně prospěšná společnost" nebo jeho zkratku "o. p. s.". Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.

 

HLAVA II

 

ZALOŽENÍ A VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

 

Založení obecně prospěšné společnosti

 

§ 3


      Zakladateli obecně prospěšné společnosti mohou být fyzické osoby, Česká republika nebo právnické osoby.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
HLAVA I - Základní ustanovení
§ 1  
§ 2  
HLAVA II - ZALOŽENÍ A VZNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
§ 3 - Založení obecně prospěšné společnosti
§ 4  
§ 5 - Vznik obecně prospěšné společnosti
§ 6  
HLAVA III - ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
§ 7  
§ 8  
§ 9  
HLAVA IV - ORGÁNY OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
§ 10 - Správní rada
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Ředitel
§ 15 - Dozorčí rada
§ 16  
HLAVA V - HOSPODAŘENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Účetnictví a výroční zpráva
§ 20  
§ 21  
§ 22  
ČÁST DRUHÁ  
ČÁST TŘETÍ  
ČÁST ČTVRTÁ  
ČÁST PÁTÁ  
ČÁST ŠESTÁ  
Zavřít
MENU