247/1995 Sb.Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. října 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. září 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 204/2000 Sb. s účinností od 1. srpna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs32/2016 Sb.

 

247

ZÁKON

ze dne 27. září 1995

o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

Oddíl první

 

Obecná ustanovení

 

§ 1

 

        (1) Tento zákon upravuje podmínky výkonu volebního práva, organizaci voleb a rozsah soudního přezkumu.

 

        (2) Do Parlamentu České republiky se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se volí podle zásad poměrného zastoupení, do Senátu Parlamentu České republiky se volí podle zásad většinového systému.

 

        (3) Volby do Parlamentu České republiky vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Rozhodnutí o vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů. Za den vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb do Parlamentu České republiky uveřejněno.

 

        (4) Volby do Parlamentu České republiky se konají v jednom dni; hlasování začíná v 8.00 hodin a končí ve 22.00 hodin. Dnem voleb do Parlamentu České republiky je den pracovního klidu před pracovním dnem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VOLBY DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Oddíl první - Obecná ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Volební okrsky
§ 4  
§ 5 - Stálý seznam
§ 6 - Zvláštní seznam
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Ústřední volební komise
§ 13 - Okrsková volební komise
§ 14 - Den voleb
§ 15 - Informování voličů
§ 16 - Volební kampaň
§ 17 - Volební místnost
§ 18 - Zahájení hlasování
§ 19 - Zásady hlasování
§ 20 - Pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
§ 21 - Přerušení hlasování
§ 22 - Ukončení hlasování
§ 23  
Oddíl druhý - Volby do Poslanecké sněmovny
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Volební kraje
§ 28 - Krajská volební komise
§ 29 - Okresní volební komise
§ 30 - Voličské průkazy
§ 31 - Kandidátní listina
§ 32 - Projednání kandidátních listin krajskou volební komisí
§ 33 - Projednání kandidátních listin Ústřední volební komisí
§ 34 - Registrace kandidátních listin
§ 35  
§ 36 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 37  
§ 38 - Hlasovací lístky
§ 39 - Hlasování
§ 40 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 41 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 42 - Zápis o hlasování ve volebním okrsku
§ 43 - Skončení jednání v okrskové volební komisi
§ 44 - Sčítání hlasů v okresní volební komisi
§ 45 - Zápis okresní volební komise
§ 46 - Sčítání hlasů v krajské volební komisi
§ 47 - Zápis krajské volební komise
§ 48 - Určení počtu poslanců volených ve volebních krajích
§ 49 - Postup politických stran a koalic do prvního skrutinia
§ 50 - První skrutinium
§ 51 - Druhé skrutinium
§ 52 - Zápis Ústřední volební komise a uveřejnění výsledků voleb
§ 53 - Osvědčení o zvolení
§ 54 - Nastupování náhradníků
§ 55  
Oddíl třetí - Volby do Senátu
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60 - Obvodní volební komise
§ 61 - Přihlášky kandidátů k registraci
§ 62 - Projednání přihlášek k registraci obvodní volební komisí
§ 63 - Projednání přihlášek k registraci Ústřední volební komisí
§ 64 - Registrace kandidátů
§ 65  
§ 66 - Vzdání se a odvolání kandidatury
§ 67 - Hlasovací lístky
§ 68 - Hlasování
§ 69 - Sčítání hlasů okrskovou volební komisí
§ 70 - Posuzování hlasovacích lístků
§ 71 - Zápis o průběhu a výsledku hlasování
§ 72 - Skončení jednání v okrskové volební komisi
§ 73 - Sčítání hlasů v obvodní volební komisi
§ 74 - Zápis obvodní volební komise
§ 75  
§ 76  
§ 77 - Uveřejnění výsledků voleb
§ 78 - Osvědčení o zvolení
§ 79 - Dodatečné volby
§ 80 - Doplňovací volby
Oddíl čtvrtý - Organizační a technická opatření
§ 81 - Opatření pomocných prostředků
§ 82 - Nároky členů volebních komisí
§ 83 - Nároky kandidátů
§ 84  
§ 85 - Příspěvek na úhradu volebních nákladů
Oddíl pátý - Soudní přezkoumávání
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
ČÁST DRUHÁ - ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 99/1963 SB., OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 90  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA Č. 152/1994 SB., O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV V OBCÍCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ
§ 91  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 92 - Zmocňovací ustanovení
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
§ 98 - Zrušovací ustanovení
§ 99 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU