237/1995 Sb.Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. října 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. září 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 121/2000 Sb. s účinností od 1. prosince 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

237

 

ZÁKON

 

ze dne 27. září 1995

 

o hromadné správě autorských práv a práv
autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů

 

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

 

(Hromadná správa autorských práv a práv autorskému právu příbuzných)

 

zrušena zákonem č. 121/2000 Sb. (účinnost: 1. prosince 2000)

 

 

ČÁST II

 

Změna a doplnění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

§ 12


      Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 13 odst. 2 zní:

      "(2) Autoři děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu [§ 15 odst. 2 písm. a) ] na podkladě

a)

rozhlasového či televizního vysílání nebo

b)

zvukového, obrazového či zvukově obrazového snímku vyrobeného a uveřejněného jeho výrobcem (§ 45)

přenesením pomocí technického zařízení na nenahrané nosiče záznamu, mají právo na odměnu vůči výrobcům takových nosičů, popřípadě jejich dovozcům. Právo na odměnu nepřísluší, pokud jde o nenahrané nosiče záznamů pro vývoz nebo pro provozní potřeby fyzických či právnických osob. ".

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - Hromadná správa autorských práv a práv autorskému právu příbuzných
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST II - Změna a doplnění zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST III - Změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST IV - Změna a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
§ 14  
ČÁST V - Změna zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ 15  
ČÁST VI - Zrušovací ustanovení
§ 16  
ČÁST VII - Účinnost
§ 17  
Zavřít
MENU