236/1995 Sb.Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu

Částka: 064 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. října 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. září 1995 Nabývá účinnosti: 26. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 287/1997 Sb. s účinností od 28. listopadu 1997

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

236

 

ZÁKON

 

ze dne 26. září 1995

 

o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů
státní moci a některých státních orgánů a soudců

 

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Rozsah působnosti

 

§ 1


      Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce

a)

poslance a senátora Parlamentu (dále jen "poslanec"),

b)

člena vlády,

c)

prezidenta republiky,

d)

soudce Ústavního soudu,

e)

člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,

f)

ředitele Bezpečnostní informační služby

(dále jen "představitel") a

g)

soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (dále jen "soudce").

§ 2


      Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží

a)

plat,

b)

další plat,

c)

náhrady výdajů,

d)

naturální plnění a

e)

odchodné.

§ 3

 

Plat


      (1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále stanovených.

      (2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2  
§ 3 - Plat
§ 4 - Další plat
§ 5 - Náhrady výdajů
§ 6 - Naturální plnění
§ 7 - Odchodné
ČÁST DRUHÁ - NÁLEŽITOSTI PŘEDSTAVITELŮ
HLAVA PRVNÍ - NÁLEŽITOSTI POSLANCŮ
§ 8 - Plat a další plat
§ 9 - Náhrady výdajů
§ 10 - Naturální plnění
HLAVA DRUHÁ - NÁLEŽITOSTI ČLENŮ VLÁDY
§ 11 - Plat a další plat
§ 12 - Náhrady výdajů
§ 13 - Naturální plnění
HLAVA TŘETÍ - NÁLEŽITOSTI PREZIDENTA REPUBLIKY
§ 14 - Plat
§ 15 - Náhrady výdajů
§ 16 - Naturální plnění
HLAVA ČTVRTÁ - NÁLEŽITOSTI SOUDCŮ ÚSTAVNÍHO SOUDU
§ 17 - Plat a další plat
§ 18 - Náhrady výdajů
§ 19 - Naturální plnění
HLAVA PÁTÁ - NÁLEŽITOSTI ČLENŮ, VICEPREZIDENTAA PREZIDENTA NEJVYŠŠÍHOKONTROLNÍHO ÚŘADU
§ 20 - Plat a další plat
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Náhrady výdajů
§ 24 - Naturální plnění
HLAVA ŠESTÁ - NÁLEŽITOSTI ŘEDITELEBEZPEČNOSTNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY
§ 25 - Plat a další plat
§ 26 - Náhrady výdajů
§ 27 - Naturální plnění
ČÁST TŘETÍ - NÁLEŽITOSTI SOUDCŮ
§ 28 - Plat a další plat
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Způsob určení platového koeficientu
§ 32 - Náhrady výdajů
§ 33 - Naturální plnění
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
Zavřít
MENU