177/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah

Částka: 048 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. srpna 1995 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 30. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 132/2023 Sb. s účinností od 1. července 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

177

 

VYHLÁŠKA

 

Ministerstva dopravy

 

ze dne 30. června 1995,

 

kterou se vydává stavební a technický řád drah

 

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 4 k provedení § 3 odst. 1, § 5 odst. 5, § 6 odst. 1 a 2, § 7 odst. 1, § 20 odst. 4 a § 49o odst. 9 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách:

 

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Výklad některých pojmů


      (1) Pro účely této vyhlášky pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku se rozumí

a)   železničním spodkem zemní těleso, stavby a zařízení železničního spodku a veřejně přístupné dopravní plochy v obvodu dráhy,

b)   tělesem železničního spodku zemní těleso, konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku a odvodňovací zařízení,

c)    stavbami železničního spodku konstrukce, které nahrazují zčásti nebo úplně těleso železničního spodku, zvyšují jeho stabilitu nebo jej chrání, případně slouží jinému účelu, tj. propustky, mosty, objekty mostům podobné, tunely, opěrné, zárubní, ochranné a obkladní zdi, galerie i ochranné a regulační stavby, průchody, ochranná zařízení proti spadu cizích předmětů, proti požáru a vodě,

d)   dopravními plochami plochy, které jsou určeny k nastupování a vystupování cestujících, k manipulaci a skladování a k zajištění dopravní obsluhy při provozování dráhy (nástupiště, nákladiště, rampy, příjezdy na nákladiště),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Výklad některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍŽELEZNIČNÍCH DRAH, ZPŮSOB OZNAČENÍA ZABEZPEČENÍ KŘÍŽENÍ ŽELEZNIČNÍCHDRAH S POZEMNÍMI KOMUNIKACEMI,
Hlava první - TECHNICKÉ PODMÍNKY ČLENĚNÍŽELEZNIČNÍCH DRAH
§ 2  
Hlava druhá - KŘÍŽENÍ DRAH S POZEMNÍ KOMUNIKACÍ
§ 3 - Způsob označení křížení
§ 4 - Způsob zabezpečení přejezdu
Hlava třetí - PODMÍNKY A ROZSAHTECHNICKOBEZPEČNOSTNÍ ZKOUŠKYA ZKUŠEBNÍHO PROVOZU DRAH
§ 5 - Podmínky technickobezpečnostní zkoušky
§ 6 - Rozsah technickobezpečnostní zkoušky
§ 7 - Podmínky a rozsah zkušebního provozu
Hlava čtvrtá - TECHNICKÉ PODMÍNKY STYKU DRAH
§ 8  
ČÁST TŘETÍ - SOUČÁSTI DRÁHY, TECHNICKÉ PODMÍNKYA POŽADAVKY PRO STAVBU DRÁHYA STAVBY NA DRÁZE A TECHNICKÉPODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHYCELOSTÁTNÍ, DRÁHY REGIONÁLNÍA VLEČKY
Hlava první - SOUČÁSTI DRÁHY CELOSTÁTNÍ, DRÁHYREGIONÁLNÍ A VLEČKY
§ 9  
Hlava druhá - TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKYPRO STAVBU DRÁHY CELOSTÁTNÍ, DRÁHYREGIONÁLNÍ, VLEČKY A PRO STAVBYNA TĚCHTO DRÁHÁCH
§ 10  
§ 11 - Prostorové uspořádání
§ 12 - Traťové třídy zatížení
§ 13 - Geometrické uspořádání koleje
§ 14 - Uspořádání železničního spodku
§ 15 - Uspořádání staveb železničního spodku
§ 16 - Uspořádání zařízení železničního spodku
§ 17 - Podmínky stavby přejezdu
§ 18 - Technické parametry železničního svršku
§ 19  
§ 20 - Způsob označování tratě
§ 21 - Vybavenost železniční stanice a železniční zastávky
§ 22 - Uspořádání elektrických zařízení
§ 23 - Uspořádání zabezpečovacího zařízení
§ 24 - Uspořádání sdělovacího zařízení
Hlava třetí - TECHNICKÉ PODMÍNKYPROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHYCELOSTÁTNÍ, DRÁHY REGIONÁLNÍA VLEČKY
§ 25  
§ 26  
ČÁST ČTVRTÁ - SOUČÁSTI DRÁHY, TECHNICKÉ PODMÍNKYA POŽADAVKY PRO STAVBU DRÁHYA STAVBY NA DRÁZE A TECHNICKÉPODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTIDRÁHY SPECIÁLNÍ
Hlava první - SOUČÁSTI DRÁHY SPECIÁLNÍ
§ 27  
Hlava druhá - TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY PROSTAVBU DRÁHY SPECIÁLNÍ A PRO STAVBYNA DRÁZE
§ 28  
§ 29 - Uspořádání tratě
§ 30 - Prostorové uspořádání
§ 31 - Geometrické uspořádání koleje
§ 32 - Uspořádání kolejového spodku a kolejového svršku
§ 33 - Požadavky na uspořádání výhybek
§ 34 - Požadavky na uspořádání přívodní kolejnice
§ 35 - Technické parametry podzemních staveb
§ 36 - Technické parametry mostů
§ 37 - Způsob označování trati
§ 38 - Uspořádání a vybavení stanic
§ 39 - Informační systém a vybavení prostor pro odbavování cestujících
§ 40 - Osvětlení
§ 41 - Technické parametry elektrických silových zařízení
§ 42 - Uspořádání sdělovacího zařízení
§ 43 - Uspořádání zabezpečovacího zařízení
§ 44 - Uspořádání dálkového ovládání
§ 45 - Požární zabezpečení
§ 46 - Zařízení pro větrání a vytápění
§ 47 - Zásobování vodou a kanalizace
Hlava třetí - TECHNICKÉ PODMÍNKYPROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHY SPECIÁLNÍ
§ 48  
§ 49  
ČÁST PÁTÁ - SOUČÁSTI DRÁHY, TECHNICKÉ PODMÍNKYA POŽADAVKY PRO STAVBU DRÁHYA STAVBY NA DRÁZE A TECHNICKÉPODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTIDRÁHY TRAMVAJOVÉ
Hlava první - SOUČÁSTI DRÁHY TRAMVAJOVÉ
§ 50  
Hlava druhá - TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY PROSTAVBU DRÁHY TRAMVAJOVÉ A PRO STAVBYNA TÉTO DRÁZE
§ 51  
§ 52 - Uspořádání dráhy
§ 53 - Prostorové uspořádání
§ 54 - Geometrické uspořádání koleje
§ 55 - Uspořádání spodku tramvajové trati
§ 56 - Uspořádání svršku tramvajové trati
§ 57 - Uspořádání výhybek
§ 58 - Uspořádání zastávek
§ 59 - Umístění traťových značek
§ 60 - Uspořádání zabezpečovacího zařízení
§ 61 - Uspořádání sdělovacího zařízení
§ 62 - Uspořádání a podmínky pevných trakčních zařízení
Hlava třetí - TECHNICKÉ PODMÍNKYPROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHYTRAMVAJOVÉ
§ 63  
§ 64  
ČÁST ŠESTÁ - SOUČÁSTI DRÁHY, TECHNICKÉ PODMÍNKYA POŽADAVKY PRO STAVBU DRÁHYA STAVBY NA DRÁZE A TECHNICKÉPODMÍNKY PROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHYTROLEJBUSOVÉ
§ 65  
§ 66  
ČÁST SEDMÁ - SOUČÁSTI DRÁHY, TECHNICKÉ PODMÍNKYA POŽADAVKY PRO STAVBU DRÁHY
Hlava první - SOUČÁSTI DRÁHY LANOVÉ
§ 67  
Hlava druhá - TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO
§ 68 - NA TÉTO DRÁZE
§ 69 - Stavební uspořádání
§ 70 - Prostorové uspořádání
§ 71 - Rychlost jízdy a interval mezi vozidly
§ 72 - Opatření pro noční provoz
§ 73 - Technické požadavky na ocelová lana
§ 74 - Uspořádání stanic
§ 75 - Technické parametry zařízení pro nesení a vedení lan a vozidel
§ 76  
§ 77 - Technické parametry poháněcího zařízení
§ 78 - Technické požadavky a parametry brzd poháněcího zařízení dráhy lanové
§ 79 - Technické parametry lanových kotoučů
§ 80 - Technické požadavky na napínací zařízení dráhy lanové
§ 81 - Provedení elektrického zařízení
§ 82 - Uspořádání sdělovacího zařízení
§ 83 - Uspořádání zabezpečovacího zařízení
§ 84 - Vybavení doplňujícím zařízením k zajištění bezpečného provozování dráhy lanové
§ 85 - Vybavení záchranným zařízením
Hlava třetí - TECHNICKÉ PODMÍNKYPROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHY LANOVÉ
§ 86  
§ 87  
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 88  
§ 89 - Zrušovací ustanovení
§ 90  
Příloha č. 1 - 1. Prohlídky a měření na dráze celostátní a dráze regionální 2. Prohlídky a měření na vlečce 3. Prohlídky a měření na dráze speciální (metro) 4. Prohlídky a měření na dráze tramvajové 5. Prohlídky a měření na dráze trolejbusové 6. Prohlídky a měření na dráze lanové
Příloha č. 2 - Tabulky intenzity osvětlení vybraných prostorů a zařízení metra
Příloha č. 3 - Jmenovitá napětí elektrických sítí metra a ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí
Příloha č. 4 - Přípustné zmenšení nosného průřezu lan drah lanových
Příloha č. 5 - Seznam doporučených souvisejících technických norem
Příloha č. 6 - Obsah některých technických podmínek pro dráhu celostátní, dráhu regionální a vlečku
Zavřít
MENU