173/1995 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

Částka: 046 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. srpna 1995 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 22. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. prosince 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 133/2003 Sb. s účinností od 9. května 2003

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

173

 

VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 22. června 1995,
kterou se vydává dopravní řád drah

 

        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 22 odst. 2, § 35 odst. 2, § 42 odst. 3, § 43 odst. 1, 4 a 5, § 44 odst. 1 a § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách :

 

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Výklad některých pojmů

 

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

 

a)   dopravnou místo na dráze, které slouží k řízení jízdy vlaků a posunu mezi dopravnami,

b)   tratí vymezená část dráhy, určená pro jízdu vlaku, zpravidla rozdělená na traťové úseky mezi dopravnami s kolejovým rozvětvením a na koleje v dopravnách,

c)   stanicí dopravna s kolejovým rozvětvením, u dráhy speciální i bez kolejového rozvětvení, a se stanoveným rozsahem poskytovaných přepravních služeb,

d)   zastávkou označené místo na dráze, určené pro nástup a výstup cestujících do a z drážního vozidla, s omezeným rozsahem poskytovaných přepravních služeb,

e)   drážním vozidlem dopravní prostředek, závislý při svém pohybu na stanovené součásti dráhy (koleji, troleji, lanu apod.); drážním vozidlem není vozidlo pro technologickou obsluhu výroby, provozované na zvlášť k tomu vyhrazených kolejích vlečky, jakož i lehký dopravní prostředek, který není konstrukčně uzpůsoben pro spojování s drážními vozidly a při svém pohybu je závislý na lidské síle,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Výklad některých pojmů
ČÁST DRUHÁ - PRAVIDLA PRO PROVOZOVÁNÍ DRÁHY
§ 2  
HLAVA PRVNÍ - DRÁHA CELOSTÁTNÍ A DRÁHAREGIONÁLNÍ
Díl první - Zabezpečení dráhy
§ 3  
§ 4 - Označování zařízení dráhy
§ 5 - Návěstní soustava
§ 6  
§ 7 - Viditelnost návěstidel a návěstí
§ 8 - Zábrzdná vzdálenost
§ 9  
Díl druhý - Obsluha dráhy
§ 10  
§ 11 - Dopravny a stanoviště
§ 12 - Obsluha zabezpečovacího zařízení
Díl třetí - Organizování drážní dopravy
§ 13  
§ 14 - Řízení drážní dopravy
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Zjednodušené řízení drážní dopravy
§ 20 - Sledování drážního vozidla provozovatelem dráhy
§ 21 - Sledování dopravní propustnosti dráhy
§ 22 - Operativní řízení drážní dopravy
HLAVA DRUHÁ - VLEČKA
§ 23 - Zabezpečení, obsluha dráhy a organizování drážní dopravy
§ 24 - Zjednodušené řízení drážní dopravy
HLAVA TŘETÍ - DRÁHA SPECIÁLNÍ (METRO)
§ 25 - Zabezpečení a obsluha dráhy
§ 26  
§ 27 - Organizování drážní dopravy
HLAVA ČTVRTÁ - DRÁHA TRAMVAJOVÁA DRÁHA TROLEJBUSOVÁ
Díl první - Zabezpečení a obsluha dráhy
§ 28  
§ 29  
Díl druhý - Organizování drážní dopravy
§ 30  
HLAVA PÁTÁ - DRÁHA LANOVÁ
§ 31 - Zabezpečení a obsluha dráhy
§ 32 - Organizování drážní dopravy
ČÁST TŘETÍ - PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍDRÁŽNÍ DOPRAVY
§ 33  
§ 34 - Použití drážního vozidla
HLAVA PRVNÍ - DRÁHA CELOSTÁTNÍ, DRÁHA REGIONÁLNÍ A VLEČKA
§ 35 - Řízení drážního vozidla
§ 36 - Sestavení vlaku
§ 37 - Brzdění vlaku
§ 38 - Doprovod vlaku
§ 39 - Označování drážních vozidel návěstmi
HLAVA DRUHÁ - DRÁHA SPECIÁLNÍ (METRO)
§ 40  
§ 41 - Řízení drážního vozidla
§ 42 - Brzdění vlaku
§ 43 - Rychlost jízdy vlaku
§ 44 - Mimořádné zastavení vlaku na trati
§ 45 - Jízda služebního vlaku
HLAVA TŘETÍ - DRÁHA TRAMVAJOVÁ A DRÁHA TROLEJBUSOVÁ
§ 46 - Kontrola drážního vozidla před jízdou
§ 47 - Rychlost jízdy drážního vozidla
§ 48 - Označování drážního vozidla
HLAVA ČTVRTÁ - DRÁHA LANOVÁ
§ 49 - Řízení drážní dopravy
ČÁST ČTVRTÁ - ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ, OBSAH A ZVEŘEJŇOVÁNÍ JÍZDNÍHO ŘÁDU A JEHO ZMĚN
HLAVA PRVNÍ - JÍZDNÍ ŘÁD VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ OSOBNÍ DOPRAVY NA DRÁZE CELOSTÁTNÍ A DRÁZE REGIONÁLNÍ
§ 50 - Způsob zpracování
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Změny jízdního řádu
§ 54 - Zveřejňování jízdního řádu a jeho změn
§ 55 - Obsah jízdního řádu
HLAVA DRUHÁ - JÍZDNÍ ŘÁD NA DRÁZE SPECIÁLNÍ,DRÁZE TRAMVAJOVÉ, DRÁZETROLEJBUSOVÉ A DRÁZE LANOVÉ
§ 56 - Způsob zpracování
§ 57 - Obsah a zveřejňování jízdního řádu a jeho změn
§ 58 - Jízdní řád na dráze lanové
ČÁST PÁTÁ - DRÁŽNÍ VOZIDLA
§ 59 - Způsob a podmínky schvalování technické způsobilosti drážního vozidla
§ 60 - Technickobezpečnostní zkouška
§ 61 - Technické podmínky pro schválení typu drážního vozidla
§ 62 - Podmínky pro schvalování změny na drážním vozidle, jejíž podstatou je zásah do konstrukce vozidla, znamenající odchylku od schváleného typu
§ 63  
§ 64 - Drážní vozidla v provozu, která podléhají pravidelným technickým kontrolám, způsob a podmínky provádění těchto kontrol
§ 65  
§ 66 - Drážní vozidla drah lanových
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Řízení podle jednotného času
§ 70 - Styk vzájemně zaústěných drah
§ 71 - Vlakové rádiové zařízení
§ 72 - Zajišťování bezpečnosti cestujících
§ 73 - Informační systémy pro veřejnost
§ 74 - Opatření při nehodách a mimořádných událostech
§ 75 - První pomoc
§ 76  
§ 77  
Příloha č. 1 - Příloha č. 1 k vyhlášce č. ..../1995 Sb. ZÁKLADNÍ NÁVĚSTI
Příloha č. 2 - TABULKY BRZDÍCÍCH PROCENT
Příloha č. 3 - POŽADAVKY NA DRÁŽNÍ VOZIDLA
Příloha č. 4 - OBSAH TECHNICKÝCH PODMÍNEK
Příloha č. 5 - Časové a kilometrické intervaly pro provádění pravidelné technické kontroly
Přílohy č. 6 - ROZSAH TECHNICKÉ KONTROLY
Příloha č. 7 - Mezní hodnoty rozměrů dvojkolí drážního vozidla dráhy tramvajové
Příloha č. 8 - Seznam prostředků první pomoci
Zavřít
MENU