160/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. srpna 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 329/2011 Sb. s účinností od 1. ledna 2012

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs50/1995/2 Sb.

Opraveno redakčním sdělením č. rs76/1995/1 Sb.

160

 

ZÁKON

 

ze dne 30. června 1995,

 

kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

 

(Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů)zrušen zákonem č. 329/2011 Sb. (účinnost: 1. ledna 2012)

 

Čl. II

 

Změna zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

 

      Zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 590/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se za slova "nemocenského pojištění" vkládají tato slova: " ,důchodového pojištění".

      2. § 2 písm. b) včetně poznámek č. 2) a 4) zní:

"b)

důchodové pojištění2) a zvýšení důchodu pro bezmocnost náležející podle zákona o sociálním zabezpečení.4)

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. II - Změna zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III - Změna zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v znění pozdějších předpisů
Čl. IV - Změna zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Čl. V - Změna zákona České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VI - Změna zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Čl. VII - Změna občanského soudního řádu
Čl. VIII - Změna zákona České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. IX - Změna zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. X - Změna zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XI - Změna zákona České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XII - Změna zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIII - Změna zákona České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XIV - Změna zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě
Čl. XV - Změna zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVI - Pojistné na důchodové pojištění za dobu zaměstnání v cizině před 1. květnem 1990
Čl. XVII - Přechodná ustanovení
Čl. XVIII - Zrušovací ustanovení
Čl. XIX  
Čl. XX - Účinnost
Zavřít
MENU