155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. srpna 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 47/2016 Sb. s účinností od 1. července 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

ZÁKON
o důchodovém pojištění


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

 

Rozsah působnosti

 

        (1)  Tento zákon upravuje důchodové pojištění (dále jen „pojištění“) pro případ stáří, invalidity a úmrtí živitele [§ 4 odst.  1 písm.  c) a d)].

 

        (2)  Organizaci a provádění pojištění, povinnosti pojištěných osob, příjemců dávek a zaměstnavatelů a jejich odpovědnost v pojištění a pojistné na pojištění (dále jen „pojistné“) upravují zvláštní zákony1).

 

        (3)  Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti pojištění1a).

 

§ 2

 

Účast na pojištění

 

        (1)  Účast na pojištění je povinná pro fyzické osoby (dále jen „osoby“) uvedené v § 5. Pojištění se mohou dobrovolně účastnit též osoby uvedené v § 6.

 

        (2) Pojištěncem se pro účely pojištění rozumí osoba, která je nebo byla účastna pojištění.

 

§ 3

 

Způsobilost osob v právních vztazích pojištění

 

        (1)  Právní osobnost v právních vztazích pojištění vzniká narozením a zaniká smrtí, popřípadě prohlášením za mrtvého.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Účast na pojištění
§ 3 - Způsobilost osob v právních vztazích pojištění
§ 4 - Druhy důchodů a jejich výše
ČÁST DRUHÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ
HLAVA PRVNÍ - OKRUH POJIŠTĚNÝCH OSOB
§ 5  
§ 6  
§ 7  
HLAVA DRUHÁ - PODMÍNKY ÚČASTI NA POJIŠTĚNÍ
Díl první - Podmínky účasti zaměstnanců a dalších skupin osobvykonávajících pracovní nebo obdobnou činnost
§ 8  
Díl druhý - Podmínky účasti osob samostatně výdělečně činných
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - ZÁKLADNÍ POJMY
HLAVA PRVNÍ - DOBA POJIŠTĚNÍA NÁHRADNÍ DOBA POJIŠTĚNÍ
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
HLAVA DRUHÁ - VÝPOČTOVÝ ZÁKLAD
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
HLAVA TŘETÍ - DALŠÍ POJMY
§ 20 - Dítě
§ 21 - Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Osoby blízké
§ 25 - Pracovní úraz a nemoc z povolání
§ 26 - Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav
§ 27 - Výdělečná činnost
ČÁST ČTVRTÁ - DŮCHODY
HLAVA PRVNÍ - STAROBNÍ DŮCHOD
Díl první - Podmínky nároku na starobní důchod
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
Díl druhý - Výše starobního důchodu
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36  
Díl třetí - Souběh starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti
§ 37  
HLAVA DRUHÁ - PLNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD
Díl první - Podmínky nároku na plný invalidní důchod
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Díl druhý - Výše plného invalidního důchodu
§ 41  
Díl třetí - Plný invalidní důchod a jeho výšev mimořádných případech
§ 42  
HLAVA TŘETÍ - ČÁSTEČNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD
Díl první - Podmínky nároku na částečný invalidní důchod
§ 43  
§ 44  
Díl druhý - Výše částečného invalidního důchodu
§ 45  
Díl třetí - Souběh částečného invalidního důchodus příjmem z výdělečné činnosti
§ 46  
§ 47  
§ 48  
HLAVA ČTVRTÁ - VDOVSKÝ A VDOVECKÝ DŮCHOD
Díl první - Podmínky nároku na vdovský a vdovecký důchod
§ 49  
§ 50  
Díl druhý - Výše vdovského a vdoveckého důchodu
§ 51  
HLAVA PÁTÁ - SIROTČÍ DŮCHOD
Díl první - Podmínky nároku na sirotčí důchod
§ 52  
Díl druhý - Výše sirotčího důchodu
§ 53  
HLAVA ŠESTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DŮCHODECH
Díl první - Nárok na důchod a jeho výplatu
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
Díl druhý - Souběh nároků na důchody a jejich výplatu
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
Díl třetí - Přechod nároku na důchody
§ 62  
§ 63  
Díl čtvrtý - Vyplácení důchodů
§ 64  
§ 65  
§ 66  
HLAVA SEDMÁ - ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODŮ
§ 67  
ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 68  
§ 69  
§ 70  
§ 71  
HLAVA DRUHÁ - JEDNOTLIVÉ DRUHY DÁVEK
§ 72 - Starobní důchod
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Plný invalidní a částečný invalidní důchod
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82 - Důchod vdovský a vdovecký
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86 - Sirotčí důchod
§ 87  
§ 88  
§ 89 - Důchod za výsluhu let
§ 90 - Důchod manželky
§ 91 - Sociální důchod
§ 92 - Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu
§ 93 - Souběh nároků na důchody
§ 94 - Nároky účastníků odboje
§ 95 - Výše důchodu vypláceného do ciziny
§ 96 - Další dávky poskytované důchodcům
§ 97 - Výplata jednorázových částek
§ 98 - Příplatek k důchodu
HLAVA TŘETÍ - ZÁKLADNÍ A PROCENTNÍ VÝMĚRA DŮCHODŮ PŘIZNANÝCH PODLE PŘEDPISŮ PLATNÝCH PŘED 1. LEDNEM 1996
§ 99  
§ 100  
§ 101  
HLAVA ČTVRTÁ - ÚČAST NA POJIŠTĚNÍ NĚKTERÝCH OSOB A HODNOCENÍ NĚKTERÝCH DOB
§ 102  
§ 103  
§ 104  
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 105  
§ 106 - Vztah k jiným právním předpisům
§ 107 - Zmocňovací ustanovení
§ 108  
§ 109 - Zrušovací ustanovení
§ 110 - Účinnost
Zavřít
MENU