149/1995 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 039 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. června 1995 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 248/1995 Sb. s účinností od 1. ledna 1996

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

149ZÁKONze dne 29. června 1995,kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady
č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:Čl. I


      Zákon České národní rady č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 3 se první věta nahrazuje touto větou: "Poplatníci neuvedení v odstavci 2 nebo ti, o nichž to stanoví mezinárodní smlouvy, mají daňovou povinnost, která se vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky (§ 22).". 

      2. V § 2 odst. 3 ve druhé větě se slova "kteří na území České republiky pobývají" nahrazují slovy "kteří se na území České republiky zdržují" a slovo "pobývající" se nahrazuje slovy "zdržující se". 

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení k čl. I
Čl. VI - Závěrečná ustanovení
Čl. VII  
Čl. VIII  
Zavřít
MENU