115/1995 Sb.Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. května 1995 Nabývá účinnosti: 1. září 1995
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 321/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 28. května 2004
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 216/2000 Sb. s účinností od 20. srpna 2000

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o vinohradnictví a vinařství a o změně některých
souvisejících právních předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

        Zákon upravuje ochranu révy vinné pěstované na vinicích stanovením vinařských regionů, vinařských oblastí, vinařských obcí a viničních tratí, ochranu vína uváděného do oběhu stanovením podmínek jeho výroby, zatřiďování a označování. Zákon dále upravuje vinohradnickou a vinařskou evidenci, podmínky dovozu vína a dozor nad dodržováním povinností.§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
révou vinnou odrůdy rodu Vitis,1)

b)
genetickými zdroji využívané druhy, odrůdy a kříženci rodu Vitis,1)

c)
révovou sazenicí sazenice naroubované révy vinné nebo zakořeněné řízky révy podnožové pro účely vinohradnictví,

d)
vinicí pozemek nebo pozemky s trvalým porostem révy vinné nebo révy podnožové o celkové ploše nejméně 1 000 m2 u jednoho pěstitele; pozemek nebo pozemky s trvalým porostem révy vinné nebo révy podnožové o celkové ploše méně než 1 000 m2 u jednoho pěstitele, pokud na žádost pěstitele předloženou Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen "ústav") po 1. lednu 2001 přidělí ústav tomuto pozemku nebo těmto pozemkům registrační číslo nebo registrační čísla,

e)
viniční tratí soubor pozemků a částí pozemků, které pro svoji geografickou polohu, svažitost, délku oslunění a půdně klimatické vlastnosti jsou vhodné pro pěstování révy vinné; při stanovení viničních tratí se přihlíží k historickým hlediskům posuzovaného území,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
ČÁST DRUHÁ - VINOHRADNICTVÍ
§ 4  
§ 5  
ČÁST TŘETÍ - VINAŘSTVÍ
§ 6 - Třídění révového vína
§ 7 - Révové víno stolní
§ 8 - Révové víno jakostní
§ 9 - Révové víno s přívlastkem
§ 10 - Výroba révového vína
§ 11 - Omezení při výrobě a uvádění révového vína do oběhu
§ 12 - Balení
§ 13 - Označování
§ 14 - Odběr vzorků
§ 15 - Prodej nalévaného révového vína
§ 16 - Skladování révového vína
ČÁST ČTVRTÁ - VINOHRADNICKÁ A VINAŘSKÁ EVIDENCE
§ 17  
§ 18  
ČÁST PÁTÁ - DOZOR
§ 19  
§ 20 - Orgány dozoru
§ 21  
§ 22 - Zvláštní opatření
§ 23 - Pokuty
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 24 - Vztah ke správnímu řádu
§ 25  
§ 26  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU