114/1995 Sb.Zákon o vnitrozemské plavbě

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. července 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 1995 Nabývá účinnosti: 1. října 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 254/2001 Sb. s účinností od 1. ledna 2002

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

114

 

ZÁKON

 

ze dne 25. května 1995

 

o vnitrozemské plavbě      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy


      Zákon upravuje podmínky provozování plavby na vnitrozemských vodních cestách (dále jen "plavba") a pravomoc a působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.

§ 2

 

Základní pojmy


      (1) Vnitrozemskými vodními cestami (dále jen "vodní cesty") jsou vodní toky1) a jiné vodní plochy, na kterých je možno provozovat plavbu. Součásti vodní cesty jsou uvedeny v příloze č. 1, která je součástí tohoto zákona.

      (2) Plavbou se rozumí provozování plavidla na vodní cestě.

ČÁST II

 

VODNÍ CESTY§ 3


      (1) Vodní cesty se dělí na sledované vodní cesty a ostatní vodní cesty. Sledované vodní cesty musí odpovídat plavebně provozním podmínkám. Plavebně provozní podmínky pro provozování plavby a způsob značení sledovaných vodních cest stanoví prováděcí předpis.

      (2) Sledované vodní cesty se člení na vodní cesty dopravně významné a na vodní cesty účelové. Rozměry vodních cest dopravně významných, včetně jejich zařazení do tříd, a plavebně provozní podmínky umístění mostů a jiných zařízení, která je křižují nad nejvyšší plavební hladinou nebo pod dnem těchto cest, stanoví prováděcí předpis. Vodní cesty účelové, jejichž seznam stanoví prováděcí předpis, jsou vodní cesty, na kterých je provozována pouze rekreační plavba a vodní doprava místního významu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST II - VODNÍ CESTY
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST III - PŘÍSTAVY
§ 6  
§ 7 - Povinnosti provozovatele přístavu
§ 8 - Veřejný přístav
ČÁST IV - PLAVIDLA
§ 9  
§ 10 - Způsobilost plavidla
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Zápis plavidla do plavebního rejstříku
§ 15 - Výmaz z plavebního rejstříku
§ 16 - Právo nést českou státní vlajku
§ 17 - Cejchování
§ 18 - Poznávací znaky a lodní listiny
§ 19 - Pojištění
§ 20 - Určená technická zařízení
§ 21  
ČÁST V - PROVOZ NA VODNÍ CESTĚ
§ 22  
§ 23  
§ 24 - Způsobilost k vedení plavidla
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28 - Práva a povinnosti účastníka provozu na vodní cestě
§ 29  
§ 30 - Provoz zahraničního plavidla
§ 31 - Nehoda v provozu na vodní cestě
§ 32 - Společná havárie
ČÁST VI - PROVOZOVÁNÍ VODNÍ DOPRAVY
§ 33  
§ 34 - Stanovisko k rozhodování o koncesi
§ 35 - Práva a povinnosti provozovatele veřejné vodní dopravy
§ 36 - Doprava nebezpečných věcí
§ 37 - Mezinárodní doprava
ČÁST VII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V PLAVBĚ
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42 - Státní dozor
§ 43 - Ukládání pokut
§ 44  
§ 45 - Projednávání přestupků
ČÁST VIII - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 46 - Řízení ve věcech upravených tímto zákonem
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52 - Zmocňovací ustanovení
§ 53 - Zrušovací ustanovení
§ 54  
Příloha č. 1 - Součásti vodní cesty
Příloha č. 2 - Seznam dopravně významných využitelných vodních cest
Zavřít
MENU