90/1995 Sb.Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Částka: 020 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. června 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 573/2006 Sb. s účinností od 27. prosince 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

90

 

ZÁKON

 

ze dne 19. dubna 1995

 

o jednacím řádu Poslanecké sněmovny      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1


      (1) Jednací řád Poslanecké sněmovny upravuje zásady jednání Poslanecké sněmovny (dále jen "Sněmovna"), jejích orgánů a funkcionářů, zásady jednání společné schůze komor Parlamentu, styky Sněmovny navenek, postavení poslanců, orgánů a funkcionářů Sněmovny.

      (2) Sněmovna upravuje v rámci tohoto zákona usnesením své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Sněmovny a jejích orgánů.

ČÁST DRUHÁ

 

POSLANCI

 

Mandát poslance

 

§ 2


      Mandát poslance vzniká zvolením. Náhradník1) nabývá mandát poslance, za nějž náhradník nastupuje, okamžikem zániku mandátu tohoto poslance (§ 6 písm. a), c), d) a f)).

§ 3


      Prohlášením učiněným osobně na schůzi Sněmovny se může poslanec svého mandátu vzdát. Brání-li účasti poslance na schůzi Sněmovny závažné okolnosti, může tak učinit též prohlášením sepsaným formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi Sněmovny a nesmí být starší než jeden měsíc.

§ 4

 

Slib poslance


      Poslanec skládá na první schůzi Sněmovny, které se zúčastní, slib předepsaný Ústavou. Učiní tak pronesením slova "slibuji" a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Předsedající dá před tím znění slibu přečíst. Složení slibu stvrdí poslanec svým podpisem.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - POSLANCI
§ 2 - Mandát poslance
§ 3  
§ 4 - Slib poslance
§ 5 - Průkaz poslance
§ 6 - Zánik mandátu poslance
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Účast na jednání Sněmovnya jejích orgánů
§ 10  
§ 11 - Oprávnění poslance požadovat informace a vysvětlení
§ 12 - Vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance
§ 13 - Disciplinární řízení
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Pořádková opatření
§ 20  
ČÁST TŘETÍ - ZASEDÁNÍ SNĚMOVNY
§ 21 - Zasedání Sněmovny
ČÁST ČTVRTÁ - USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SNĚMOVNY
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - FUNKCIONÁŘI SNĚMOVNY
§ 29 - Předseda Sněmovny
§ 30 - Místopředsedové Sněmovny
§ 31  
ČÁST ŠESTÁ - ORGÁNY SNĚMOVNY
§ 32 - Výbory Sněmovny
§ 33  
§ 34 - Jednání výborů
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45 - Mandátový a imunitní výbor
§ 46 - Organizační výbor
§ 47 - Komise Sněmovny
§ 48 - Vyšetřovací komise
§ 49  
ČÁST SEDMÁ - PŘEDMĚT JEDNÁNÍ A SCHŮZE SNĚMOVNY
§ 50 - Působnost Sněmovny
§ 51 - Svolávání schůzí Sněmovny
§ 52 - Jednání na schůzích Sněmovny
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68 - Zápisy o schůzích Sněmovny
ČÁST OSMÁ - HLASOVÁNÍ VE SNĚMOVNĚA JEJÍCH ORGÁNECH
§ 69 - Hlasování na schůzích Sněmovny
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Způsoby hlasování
§ 74 - Veřejné hlasování
§ 75 - Tajné hlasování
§ 76 - Výsledky hlasování
ČÁST DEVÁTÁ - POSLANECKÉ KLUBY
§ 77  
§ 78  
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ SCHŮZE SNĚMOVNY A SENÁTU
§ 79  
§ 80  
§ 81  
ČÁST JEDENÁCTÁ - JEDNÁNÍ O DŮVĚŘE VLÁDĚ
§ 82 - Žádost vlády o vyslovení důvěry
§ 83  
§ 84 - Návrh na vyslovení nedůvěry vládě
§ 85 - Žádost o vyslovení důvěry a návrh na vyslovenínedůvěry vládě
ČÁST DVANÁCTÁ - JEDNÁNÍ O NÁVRZÍCH ZÁKONŮ
§ 86 - Podávání návrhů zákonů
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Prvé čtení návrhu zákona
§ 91  
§ 92 - Druhé čtení návrhu zákona
§ 93  
§ 94  
§ 95 - Třetí čtení návrhu zákona
§ 96  
§ 97 - Účast Senátu a prezidenta republiky v zákonodárném procesu
§ 98  
§ 99 - Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze
§ 100 - Zákonodárný proces k provedení rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů o akcích k zajištění mezinárodního míru a bezpečnosti
§ 101 - Předložení návrhu zákona o státním rozpočtu
§ 102 - Prvé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu
§ 103  
§ 104  
§ 105 - Druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu
§ 106 - Třetí čtení návrhu zákona o státním rozpočtu
ČÁST ČTRNÁCTÁ - VYHLAŠOVÁNÍ ZÁKONŮ
§ 107  
ČÁST PATNÁCTÁ - JEDNÁNÍ O MEZINÁRODNÍCH SMLOUVÁCH
§ 108  
§ 109  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - INTERPELACE
§ 110  
§ 111 - Ústní interpelace
§ 112 - Písemné interpelace
ČÁST SEDMNÁCTÁ - PETICE A JINÁ PODÁNÍ OBČANŮ
§ 113 - Petice
§ 114 - Jiná podání občanů
ČÁST OSMNÁCTÁ - ZPŮSOBY VOLEB A NOMINACÍ
§ 115  
§ 116  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - KANCELÁŘ SNĚMOVNY
§ 117 - Úkoly Kanceláře sněmovny
§ 118 - Některá pracovněprávní ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ - PARLAMENTNÍ STRÁŽ
§ 119  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - VŠEOBECNÁ, PŘECHODNÁA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 120  
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128 - Zrušovací ustanovení
§ 129 - Účinnost
Zavřít
MENU