89/1995 Sb.Zákon o státní statistické službě

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 15. června 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 411/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

 

o státní statistické službě        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

 

§ 1

 

Státní statistická služba


        (1) Státní statistická služba je činnost, která zahrnuje získávání údajů, vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, poskytování statistických informací a jejich zveřejňování. Její součástí je též zajišťování srovnatelnosti statistických informací a plnění závazků z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, kterými je Česká republika vázána.

        (2) Součástí státní statistické služby není shromažďování nebo vyžadování informací a podkladů prováděné na základě zvláštních zákonů1) k jiným než statistickým účelům.

§ 2

 

Vymezení pojmů


        (1) Individuálním údajem se pro účely tohoto zákona rozumí údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona, nebo informace, ze které lze údaj o jednotlivé osobě zjistit bez vynaložení mimořádných nákladů a práce.

        (2) Statistická informace je informace sociálního, ekonomického nebo ekologického charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů.

        (3) Statistický účel je užití pro číselný,  slovní nebo grafický popis hromadných jevů a procesů ve společnosti, národním hospodářství a životním prostředí pomocí statistických informací charakterizujících celek nebo jeho části.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Státní statistická služba
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Orgány vykonávající státní statistickou službu
§ 4 - Působnost Českého statistického úřadu
§ 5 - Záruky nestrannosti státní statistické služby
§ 6 - Česká statistická rada
§ 7 - Působnost ministerstev
§ 8 - Statistická zjišťování u fyzických osob
§ 9 - Využití administrativních zdrojů údajů
§ 10 - Program statistických zjišťování
§ 11 - Statistická zjišťování bez zpravodajské povinnosti
§ 12 - Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů
§ 13 - Zemědělské soupisy
§ 14 - Součinnost obcí
§ 15 - Podmínky plnění zpravodajské povinnosti
§ 16 - Ochrana individuálních údajů
§ 17 - Povinnost mlčenlivosti
§ 18 - Poskytování statistických informací
§ 19 - Statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry
§ 20 - Registr ekonomických subjektů
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Sankce
§ 26  
§ 27 - Zmocňovací a závěrečná ustanovení
§ 28  
§ 29  
ČÁST DRUHÁ  
§ 30 - Změna zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
ČÁST TŘETÍ  
§ 31 - Účinnost
Zavřít
MENU