87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. dubna 1995 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 70/2006 Sb. s účinností od 1. dubna 2006

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

ZÁKON

o spořitelních a úvěrních družstvech

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST I

§ 1

Obecná ustanovení

        (1)  Tento zákon upravuje některé vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem spořitelních a úvěrních družstev (dále jen "družstevní záložna"). Tento zákon rovněž upravuje dohled nad družstevními záložnami, který vykonává Česká národní banka, a pojištění vkladů v družstevních záložnách.

        (2)  Družstevní záložna je právnickou osobou, na jejíž postavení se vztahují ustanovení zvláštního zákona upravující postavení družstva,1) pokud tento zákon nestanoví jinak.

        (3)  Družstevní záložna je družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ručení a peněžních služeb v různých formách.

        (4)  Obchodní firma (dále jen "firma") družstevní záložny musí obsahovat označení "spořitelní a úvěrní družstvo" nebo "družstevní záložna" nebo "spořitelní družstvo" nebo "úvěrní družstvo"; toto označení je oprávněna používat pouze právnická osoba založená podle tohoto zákona.

        (5)  Družstevní záložna není bankou podle zvláštního zákona2) a její podnikání se nepovažuje za provozování živnosti.3)

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST I  
§ 1 - Obecná ustanovení
§ 2 - Některá ustanovení o založení a vzniku družstevní záložny
§ 3 - Předmět činnosti družstevní záložny
§ 4 - Některá ustanovení o členství v družstevní záložně
§ 5 - Stanovy družstevní záložny
§ 6 - Některá ustanovení o orgánech družstevní záložny
§ 7 - Střet zájmů
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Fondy družstevní záložny
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Některá ustanovení o zrušení a likvidaci družstevní záložny
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
ČÁST II  
§ 29  
ČÁST III - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Zavřít
MENU